Nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
krašto apsaugos ministro
2013 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. V-1200
VYRIAUSYBINIŲ RYŠIŲ CENTRO PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vyriausybinių ryšių centras prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – VRC prie KAM) yra įstaiga prie ministerijos, kurios paskirtis – įgyvendinti valstybės įslaptintos informacijos apsaugos politiką įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų (toliau – ĮIRIS), taip pat nacionalinio saugumo ir gynybos tikslams naudojamų elektroninių ryšių, jų plėtros ir saugumo srityse.

Pakeitimas 1 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1035 (2016-11-14)

2. VRC prie KAM savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

Pakeitimas 2 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1033 (2014-10-31)

3. VRC prie KAM savininkė yra valstybė. VRC prie KAM savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendinanti institucija yra Krašto apsaugos ministerija, kuri tvirtina VRC prie KAM nuostatus ir struktūrą, koordinuoja ir kontroliuoja VRC prie KAM veiklą ir sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. VRC prie KAM pavaldus krašto apsaugos ministrui.

4. VRC prie KAM yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą ir blanką su savo pavadinimu, savo simboliką. VRC prie KAM buveinės adresas – Gedimino pr. 40, 01110 Vilnius, Lietuvos Respublika.

5. VRC prie KAM yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų. VRC prie KAM finansuoti gali būti naudojamos ir kitos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

6. VRC prie KAM vieši pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt ir įstaigos interneto svetainėje www.vrc.lt, o teisės aktų nustatytais atvejais – ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

Pakeitimas 6 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1033 (2014-10-31)

7. VRC prie KAM nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

II. VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

8. VRC prie KAM veiklos tikslai:

8.1. įgyvendinti valstybės įslaptintos informacijos apsaugos politiką ĮIRIS srityje;

Pakeitimas 8.1 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1035 (2016-11-14)

8.2. įgyvendinti valstybės politiką nacionalinio saugumo ir gynybos tikslams naudojamų elektroninių ryšių, jų plėtros ir saugumo srityje;

8.3. užtikrinti elektroninių apsaugos sistemų, susijusių su tarnybos paslaptimi (toliau – elektroninės apsaugos sistemos), diegimą ir funkcionavimą krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) institucijose ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose.

Papildymas 8.3 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1033 (2014-10-31)

9. Įgyvendindamas 8.1 punkte nurodytą tikslą, VRC prie KAM:

9.1. atlieka Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas:

9.1.1. jei paslapčių subjektuose neįsteigta žinybinė saugumo priežiūros tarnyba, vertina jų ĮIRIS nuostatų ir specifikacijų (išskyrus techninių sprendimų), jų pakeitimų projektų, dokumentų, reikalingų leidimui naudoti ĮIRIS gauti, atitiktį teisės aktų nustatytiems reikalavimams;

9.1.2. jei paslapčių subjektuose neįsteigta žinybinė saugumo priežiūros tarnyba, vertina jų ĮIRIS atitiktį Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų nustatytiems ĮIRIS saugumo reikalavimams;

9.1.3. jei paslapčių subjektuose neįsteigta žinybinė saugumo priežiūros tarnyba, išduoda leidimus naudoti ĮIRIS;

9.1.4. administruoti žinybinių saugumo priežiūros tarnybų registrą;

9.1.5. koordinuoja žinybinių saugumo priežiūros tarnybų veiklą, susijusią su ĮIRIS apsaugos priežiūra ir leidimų naudoti ĮIRIS išdavimu;

9.1.6. teikia metodines rekomendacijas ĮIRIS nuostatų, specifikacijų, dokumentų, reikalingų leidimui naudoti ĮIRIS gauti, rengimo klausimais;

9.1.7. vykdo ir kitas teisės aktuose nustatytas Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas;

9.2. atlieka Nacionalinės komunikacijų apsaugos tarnybos funkcijas:

9.2.1. tvirtina kriptografinius metodus ir produktus, administruoja Leistinų naudoti Lietuvos Respublikoje kriptografinių priemonių sąrašą;

9.2.2. vertina ĮIRIS nuostatų, specifikacijų, jų pakeitimų projektų techninių sprendimų atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams;

9.2.3. konsultuoja, teikia metodines rekomendacijas įslaptintos informacijos apsaugos, ĮIRIS priemonių taikymo ir kitais su įslaptintos informacijos apsauga ĮIRIS susijusiais klausimais;

9.2.4. prižiūri, kaip paslapčių subjektai, jiems pavaldžios ar jų reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos, įmonės, taip pat tiekėjai laikosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų ĮIRIS telekomunikacijų apsaugos reikalavimų, o nustatęs šių reikalavimų laikymosi pažeidimų, teikia dėl jų išvadas ĮIRIS valdytojui;

9.2.5. atlieka ir kitas teisės aktuose nustatytas Nacionalinės komunikacijų apsaugos tarnybos funkcijas;

9.3. atlieka Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybos funkcijas:

9.3.1. administruoja kriptografines priemones, naudojamas Lietuvos Respublikos įslaptintai informacijai, užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų, išskyrus Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos, Lietuvos Respublikai Vyriausybinių ryšių centro prie Krašto apsaugos ministerijos ĮIRIS ir ĮIRIS, kurių valdytojai nepriklauso krašto apsaugos sistemai, perduotai įslaptintai informacijai apdoroti ar perduoti;

9.3.2. administruoja kriptografines priemones, naudojamas ĮIRIS Europos Sąjungos Lietuvos Respublikai perduotai įslaptintai informacijai apdoroti ar perduoti;

9.3.3. prižiūri 9.3 papunktyje nurodytų ĮIRIS valdytojų kriptografinių priemonių administravimo padalinius;

9.3.4. pagal kompetenciją atlieka ir kitas teisės aktuose nustatytas Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybos funkcijas;

9.4. pagal kompetenciją atlieka institucijos, užtikrinančios Lietuvos Respublikos įslaptintos informacijos, užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos, apdorojamos ar perduodamos ĮIRIS, apsaugą nuo elektromagnetinio spinduliavimo (toliau – TEMPEST), funkcijas:

9.4.1. nustato įrangos, apdorojančios ir (arba) perduodančios įslaptintą informaciją, apsaugos nuo TEMPEST (toliau – įranga) lygį;

9.4.2. sertifikuoja įrangą;

9.4.3. prižiūri, kaip paslapčių subjektai ir jiems pavaldžios ar jų reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos ir įmonės, jų tiekėjai, naudojantys sertifikuotą įrangą, laikosi įslaptintos informacijos apsaugos nuo TEMPEST reikalavimų;

9.4.4. vertina ir sertifikuoja TEMPEST laboratorijas, prižiūri, ar jų atliekami matavimai vykdomi vadovaujantis nustatytais teisės aktų reikalavimais;

9.4.5. teikia rekomendacijas, konsultuoja paslapčių subjektus, jiems pavaldžias ar jų reguliavimo sričiai priskirtas įstaigas ir įmones, jų tiekėjus pagal 9.4 papunktyje nustatytą kompetenciją;

9.4.6. pagal kompetenciją atlieka ir kitas teisės aktuose nustatytas institucijos, užtikrinančios Lietuvos Respublikos įslaptintos informacijos, užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos, apdorojamos ar perduodamos ĮIRIS, apsaugą nuo TEMPEST, funkcijas;

9.5. atlieka Vyriausybės įgaliotos institucijos funkcijas įslaptintos elektroninės informacijos kriptografinės apsaugos srityje:

9.5.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, NATO teisės aktais, Lietuvos Respublikos ir visuotinai pripažintais standartais, taip pat kitais teisės aktais, nustato privalomai sertifikuojamus įslaptintos elektroninės informacijos kriptografinės apsaugos objektus;

9.5.2. tvirtina reglamentus ir kitus teisės aktus, nustatančius privalomuosius reikalavimus privalomai sertifikuojamoms įslaptintos elektroninės informacijos kriptografinės apsaugos priemonėms;

9.5.3. nustato privalomai sertifikuojamų įslaptintos elektroninės informacijos kriptografinės apsaugos priemonių atitikties įvertinimo tvarką;

9.5.4. paskiria ir paskelbia privalomai sertifikuojamų įslaptintos elektroninės informacijos kriptografinės apsaugos priemonių atitikties įvertinimo bandymų laboratorijas, sertifikavimo ir kontrolės įstaigas, teisės aktų nustatyta tvarka sustabdo ar panaikina joms suteiktus įgaliojimus;

9.5.5. pagal kompetenciją atlieka ir kitas teisės aktuose nustatytas Vyriausybės įgaliotos institucijos funkcijas įslaptintos elektroninės informacijos kriptografinės apsaugos srityje;

9.6. atlieka kompetentingos institucijos, atsakingos už Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos paslaugos valstybės institucijoms ir įstaigoms teikimą, funkcijas;

9.7. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius įslaptintos informacijos, apdorojamos ir perduodamos ĮIRIS, apsaugos reikalavimus, ar prisideda prie jų rengimo.

Pakeitimas 9 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1035 (2016-11-14)

10. Įgyvendindamas 8.2 papunktyje nurodytą tikslą, VRC prie KAM:

Pakeitimas 10 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1035 (2016-11-14)

10.1. Neteko galios;

Pakeitimas 10.1 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1033 (2014-10-31)

Pakeitimas: KA ministro įsakymas Nr. 1035 (2016-11-14)

10.2. projektuoja, įrengia ir valdo vyriausybinio ryšio tinklą;

10.3. teisės aktų nustatyta tvarka teikia vyriausybinio ryšio tinklo paslaugas valstybės ir savivaldybių institucijoms, valstybės įstaigoms ir Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių, kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme nurodytoms valstybės įmonėms, pateikia joms sąskaitas, kad VRC prie KAM būtų kompensuotos išlaidos už viešųjų elektroninių ryšių teikėjų suteiktas paslaugas;

10.4. projektuoja, įrengia ir valdo valstybės institucijų ryšio tinklą;

10.5. teikia valstybės institucijų ryšio tinklo paslaugas valstybės ir savivaldybių institucijoms, valstybės įstaigoms ir Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme nurodytoms valstybės įmonėms, pateikia joms sąskaitas, kad VRC prie KAM būtų kompensuotos išlaidos už viešųjų elektroninių ryšių teikėjų suteiktas paslaugas;

10.6. projektuoja, įrengia ir administruoja tarpžinybines ĮIRIS, įgyvendina įslaptintos informacijos apsaugą užtikrinančias technines priemones;

Pakeitimas 10.6 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1035 (2016-11-14)

10.7. Neteko galios;

Pakeitimas.: KA ministro įsakymas Nr. 1033 (2014-10-31)

10.8. projektuoja ir įrengia KAS ĮIRIS kabelines ryšių linijas.

Papildymas nuo 2017-03-01: KA ministro įsakymas Nr. 1035 (2016-11-14)

11. Įgyvendindamas 8.3 papunktyje nurodytą tikslą, VRC prie KAM:

Pakeitimas 11 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1035 (2016-11-14)

11.1. organizuoja ir (ar) vykdo KAS institucijose elektroninių apsaugos sistemų projektavimo, įrengimo ir techninės priežiūros darbus;

11.2. organizuoja ir (ar) vykdo elektroninių apsaugos sistemų projektavimo, įrengimo ir techninės priežiūros darbus Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose pagal suderintą su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija planą;

11.3. organizuoja ir vykdo centralizuotus prekių, paslaugų ir darbų, reikalingų elektroninėms apsaugos sistemoms įrengti KAS institucijose ir jų techninei priežiūrai vykdyti, pirkimus.

Papildymas 11 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1033 (2014-10-31) pakeista numeracija: 11-29 p. → 12-30 p.

Pakeitimas 11.3 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1035 (2016-11-14)

12. VRC prie KAM teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, Europos Sąjungos ir kitų užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis.

13. VRC prie KAM taip pat vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir KAM vadovybės pavestas užduotis.

III. TEISĖS

14. VRC prie KAM, vykdydamas jam pavestas užduotis ir funkcijas, turi teisę:

14.1. bendradarbiauti su KAS institucijomis ir jų padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;

Pakeitimas 14.1 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1033 (2014-10-31)

14.2. gauti iš KAS institucijų ir jų padalinių, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir ūkio subjektų reikiamus duomenis, informaciją ir kitus dokumentus, susijusius su VRC prie KAM vykdoma veikla;

14.3. teisės aktų nustatyta tvarka savo vardu sudaryti sandorius;

14.4. teikti krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui pasiūlymus dėl VRC prie KAM veiklos tobulinimo;

14.5. decentralizuotai pirkti prekes, paslaugas ir darbus;

14.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka;

14.7. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant teisės aktų, susijusių su VRC prie KAM veikla, projektus;

14.8. teisės aktų nustatyta tvarka siųsti VRC prie KAM statutinius valstybės tarnautojus, karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, mokytis, tobulinti kvalifikacijos, stažuotis ir dalyvauti tarptautiniuose renginiuose (seminaruose, konferencijose ir pan.) Lietuvoje ir užsienyje.

15. VRC prie KAM turi ir kitų teisių, kurių jam suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

IV. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

16. VRC prie KAM veikla organizuojama vadovaujantis krašto apsaugos ministro patvirtintu metiniu veiklos planu.

17. VRC prie KAM vadovauja direktorius, statutinis valstybės tarnautojas, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ar perkelia į kitas pareigas krašto apsaugos ministras. VRC prie KAM direktorius gali būti skiriamas eiti pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. VRC direktorius yra tiesiogiai pavaldus krašto apsaugos ministrui. Laikinai nesant direktoriaus, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas, o kai ir pavaduotojas laikinai negali vykdyti direktoriaus funkcijų, jį pavaduoja krašto apsaugos ministro paskirtas VRC prie KAM padalinio vadovas.

Pakeitimas 17 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1035 (2016-11-14)

18. VRC prie KAM direktorius turi pavaduotoją, statutinį valstybės tarnautoją, kurį Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų krašto apsaugos ministras. Direktoriaus pavaduotojas kuruoja direktoriaus priskirtų jam VRC prie KAM padalinių veiklą.

Pakeitimas 18 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1035 (2016-11-14)

19. VRC prie KAM padalinių vadovai yra atskaitingi VRC prie KAM direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį.

Pakeitimas 19 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1035 (2016-11-14)

20. VRC prie KAM personalą sudaro statutiniai valstybės tarnautojai, karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. VRC prie KAM pareigybių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras.

Pakeitimai 20 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1033 (2014-10-31);

KA ministro įsakymas Nr.1035 (2016-11-14)

21. VRC prie KAM padalinių veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja VRC prie KAM direktoriaus tvirtinami VRC prie KAM darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, padalinių nuostatai, personalo pareigybių aprašymai / pareiginiai nuostatai.

Pakeitimas 21 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1035 (2016-11-14)

22. VRC prie KAM buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM.

23. VRC prie KAM teismuose atstovauja VRC prie KAM įgalioti KAM Teisės departamento atstovai.

24. VRC prie KAM direktorius:

24.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja VRC prie KAM darbą, kad būtų įgyvendinti VRC prie KAM nustatyti veiklos tikslai ir vykdomos funkcijos bei skirtos užduotys;

24.2. atstovauja VRC prie KAM Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių institucijose ir įstaigose bei tarptautinėse organizacijose;

24.3. kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, krašto apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą, taip pat KAM vadovybės pavedimų įgyvendinimą VRC prie KAM;

24.4. leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

24.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia VRC prie KAM personalą ir užtikrina kitų personalo administravimo funkcijų vykdymą;

Pakeitimas 24.5 p.: KA ministro įsakymas Nr. 1033 (2014-10-31)

24.6. atsiskaito už VRC prie KAM veiklą krašto apsaugos ministrui;

24.7. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją pasirašo sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių juridiniais asmenimis;

24.8. pasirašo ieškinius, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus arba įstatymų nustatyta tvarka suteikia įgaliojimus pasirašyti šiame punkte nurodytus dokumentus;

24.9. teikia duomenis, reikalingus finansinei atskaitomybei sudaryti ir buhalterinei apskaitai vykdyti, Centralizuotai finansų ir turto tarnybai prie KAM;

24.10. užtikrina VRC prie KAM lėšų poreikio apskaičiavimo pagrįstumą, tinkamą VRC prie KAM skirtų valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų ir priskirtų materialinių išteklių panaudojimą ir saugojimą, biudžetinių lėšų naudojimo tinkamumą, taip pat ūkinių ir finansinių operacijų teisėtumą;

24.11. užtikrina, kad VRC prie KAM būtų laikomasi nustatytų finansų kontrolės procedūrų;

24.12. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

25. VRC prie KAM direktorius atsako už:

25.1. VRC prie KAM veiklos planavimą ir organizavimą, nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių vykdymą;

25.2. Neteko galios;

Pakeitimas: KA ministro įsakymas Nr. 1035 (2016-11-14)

25.3. korupcijos prevenciją VRC prie KAM;

25.4. įslaptintos informacijos apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.

V. ĮSTAIGOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

26. VRC prie KAM metinių veiklos planų įgyvendinimas kontroliuojamas krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

27. VRC prie KAM vidaus auditą atlieka KAM Centralizuotas vidaus audito departamentas.

28. VRC prie KAM finansų kontrolė atliekama VRC prie KAM direktoriaus nustatyta tvarka.

29. VRC prie KAM valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. VRC prie KAM pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

––––––––––––––––