Pradžia » Struktūra ir kontaktai » Padalinių kontaktai » Padalinių funkcijos

Padalinių funkcijos

Administracijos skyriaus funkcijos

 • Rengia vidutinės trukmės ir trumpalaikį investicijų, kito ilgalaikio turto įsigijimo lėšų planavimą pagal Planavimo, programų ir biudžeto rengimo sistemos ciklą;
 • planuoja einamųjų metų investicijų lėšas bei lėšas kitam ilgalaikiam turtui įsigyti;
 • analizuoja Vyriausybinių ryšių centro prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – VRC) padalinių teikiamus poreikius dėl investicinių lėšų, lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti, teikia siūlymus direktoriui dėl lėšų perskirstymo;
 • kontroliuoja investicinių lėšų panaudojimą, atlieka išankstinę jų kontrolę;
 • organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja duomenų, reikalingų VRC metiniam veiklos planui, ketvirčių ir metinės veiklos ataskaitoms, surinkimą iš VRC struktūrinių padalinių;
 • analizuoja VRC struktūrinių padalinių pateiktus metinės veiklos planus, sistemina juos, rengia VRC metinių veiklos planų projektus, derina bei teikia pasirašyti VRC direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui;
 • vykdo VRC veiklos analizę, tikrina, kaip struktūriniai padaliniai vykdo priemonių, numatytų metiniuose veiklos planuose, įgyvendinimą;
 • pagal VRC struktūrinių padalinių suteiktą informaciją rengia, derina bei teikia VRC direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui VRC ketvirčių ir metinės veiklos ataskaitų (išskyrus metinės veiklos ataskaitų finansinę dalį) projektus;
 • konsultuoja VRC struktūrinių padalinių, programų ir priemonių vadovus planavimo dokumentų rengimo klausimais, aprūpina juos reikalinga metodine medžiaga;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant informaciją Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) strateginio veiklos plano projektui;
 • rengia VRC numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planus ir jų pakeitimus pagal pateiktus poreikius;
 • rengia ir teikia derinimui pirkimo sutarčių projektus, pirkimo sutarčių sąlygas, derina ir organizuoja pirkimo pardavimo sutarčių pasirašymą;
 • pagal kompetenciją koordinuoja, kontroliuoja prekių, paslaugų ir darbų, reikalingų VRC vykdomų projektų įgyvendinimui, įsigijimą;
 • organizuoja ir vykdo centralizuotus prekių, paslaugų ir darbų, reikalingų elektroninių apsaugos sistemų, susijusių su tarnybos paslaptimi (toliau – EAS) krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) institucijose įrengimui ir jų techninei priežiūrai, pirkimus;
 • organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų ir darbų, reikalingų EAS Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose įrengimui ir jų techninei priežiūrai, pirkimus;
 • pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka planuoja, organizuoja ir dalyvauja vykdant decentralizuotus pirkimus;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir (ar) vykdo prekių pristatymą, priėmimą, išdavimą;
 • registruoja technines specifikacijas ir kontroliuoja jų projektų paskelbimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • atsižvelgdamas į VRC tikslus ir uždavinius, teikia VRC direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
 • kartu su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais atlieka VRC struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) įstaigos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia VRC direktoriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgdamas į teisės aktuose VRC nustatytus uždavinius;
 • atlieka personalo sudėties analizę, padeda VRC direktoriui formuoti personalo sudėtį;
 • padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje;
 • padeda įstaigos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje;
 • padeda VRC direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant įstaigos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
 • rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais, nustatyta tvarka registruoja rengiamus teisės aktus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DokVIS;
 • pagal kompetenciją kartu su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;
 • rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja įstaigos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų / pareiginių nuostatų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų / pareiginių nuostatų keitimo ir papildymo;
 • organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, tvirtina asmens dokumentų kopijas;
 • veda, tvarko VRC personalo duomenis personalo informacinėje duomenų sistemoje PerVIS;
 • padeda komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
 • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
 • VRC direktoriaus pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
 • organizuoja VRC valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
 • organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimu personalui, įgyvendinimą, tvarko jų apskaitą bei vykdo kitas šiame papunktyje minėtame įstatyme ir krašto apsaugos ministro įsakymuose nustatytas atsakingo asmens funkcijas personalo patikimumo srityje;
 • organizuoja atostogų suteikimą personalui, koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;
 • padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
 • formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui personalo ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
 • pagal kompetenciją padeda VRC direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
 • padeda VRC direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas;
 • teikia duomenis valstybinio socialinio draudimo įstaigoms apie VRC apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią, pabaigą, apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti, apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius;
 • rengia pažymas bei dokumentus personalo klausimais, teikia informaciją ir duomenis teisės aktų nustatyta tvarka kitoms valstybės institucijoms, pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos įstaigomis bei organizacijomis projektus;
 • rengia ir teikia Kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimo plane numatytais terminais asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę KAS, informaciją apie VRC priskirtų kovos su korupcija priemonių įgyvendinimą bei vykdo kitas saugumo specialisto funkcijas korupcijos prevencijos VRC srityje;
 • dalyvauja rengiant ar rengia pagal VRC kompetenciją teisės aktų projektus ir nustatyta tvarka juos derina ar dalyvauja derinant su kitomis valstybės institucijomis;
 • pagal VRC kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant išvadas dėl kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų;
 • rengia ar dalyvauja rengiant VRC vardu sudaromų sutarčių ar susitarimų projektus;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl teisės aktų keitimo;
 • tvarko gautą korespondenciją: atlieka pirminį jos tvarkymą, atiduoda dokumentus pagal paskirtį arba su direktoriaus rezoliucija įteikia juos vykdytojams;
 • tvarko siunčiamąją korespondenciją: užregistruoja, patikrina, rūšiuoja, užpildo registrus, siuntų lakštus ir kt.;
 • spausdina ir daugina dokumentus, tvirtina dokumentų kopijas, priima ir perduoda telefoninę, faksimilinę bei elektroninę dokumentaciją ir kt.;
 • teikia VRC direktoriui pasirašyti įsakymų projektus veiklos, turto valdymo klausimais, vykdo įsakymų apskaitą, pasirašytinai supažindina su jais atsakingus asmenis;
 • rengia įstaigos metų įslaptintos ir bendrosios dokumentacijos planus bei jų papildymų sąrašus, derina su įstaigos padaliniais atitinkamus planų projektus;
 • formuoja įstaigos ilgai ir nuolat saugomas bylas, atlieka jų tvarkymą ir apskaitą;
 • sudaro ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašus bei jų tęsinius, kitus bylų apskaitos dokumentus;
 • teikia derinti įstaigos ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašus;
 • saugo ilgai ir nuolat saugomas dokumentų bylas ir jų apskaitos dokumentus vadovaujantis archyvų darbo taisyklių nustatyta tvarka;
 • teikia VRC direktoriui pasirašyti rengėjų parengtus dokumentus;
 • registruoja VRC direktoriaus pasirašytas sutartis, susitarimus, pildo jų registrą;
 • teikia VRC darbuotojams kalbinę, dokumentų rengimo, valdymo ir archyvų tvarkymo klausimais konsultaciją;
 • redaguoja įstaigos rengiamus dokumentus;
 • organizuoja ir dalyvauja įstaigos dokumentų bylų kiekio ir būklės patikrose;
 • informuoja direktorių apie dokumentų būklę įstaigoje, teikia siūlymus dėl jos tobulinimo;
 • pagal Skyriaus kompetenciją vykdo įslaptintos informacijos administravimą;
 • rengia bei teikia Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentui informaciją dėl VRC patikėjimo ir panaudos pagrindais valdomų pastatų priežiūros;
 • tvarko VRC pastate ir jo teritorijoje esančias VRC valdomas patalpas bei teritoriją;
 • vykdo VRC priskirtų tarnybinių automobilių eksploatavimo priežiūrą;
 • organizuoja remonto darbų planavimą;
 • dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus;
 • rengia darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;
 • instruktuoja VRC darbuotojus darbo saugos klausimais pagal parengtas ir patvirtintas instrukcijas, pildo instruktavimo registravimo žurnalus;
 • organizuoja gaisro gesinimo priemonių ir įrangos bandymus taisyklių nustatytais terminais;
 • rengia ir teikia tvirtinti gaisrinės saugos instrukcijas, darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planus, evakavimo planus;
 • rengia įsakymus bei kitus organizacinius dokumentus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 • organizuoja ir kontroliuoja patalpų deratizaciją ir dezinfekciją;
 • vykdo organizacines ir technines priemones statinių techninei būklei palaikyti;
 • Skyrius gali vykdyti ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jo veikla.

Projektavimo skyriaus veiklos tikslas

 • Užtikrinti nacionalinio saugumo ir gynybos interesams naudojamų elektroninių ryšių tinklų bei įslaptintos informacijos apsaugą užtikrinančių techninių priemonių projektavimą bei projektų vykdymo priežiūrą; EAS įrengimo, modernizavimo projektavimą KAS institucijų ar jų padalinių valdomuose objektuose ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse bei konsulinėse įstaigose (toliau – diplomatinės atstovybės) bei projektų vykdymo techninę priežiūrą.

Apsaugos sistemų skyriaus veiklos tikslas

 • Užtikrinti EAS įrengimą bei priežiūrą KAS institucijose ar jų padaliniuose ir diplomatinėse atstovybėse; KAS įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų (toliau – ĮIRIS) kabelinių ryšio linijų įrengimą bei priežiūrą ir, VRC vadovybės pavedimu, VRC valdomų ĮIRIS ir kitų telekomunikacinių tinklų kabelinių ryšio linijų įrengimą bei priežiūrą Lietuvos Respublikos valstybės institucijose ir įstaigose bei diplomatinėse atstovybėse bei dalyvauti įgyvendinant įslaptintos informacijos apsaugą užtikrinančias technines priemones.

Telekomunikacijų skyriaus veiklos tikslas

 • Užtikrinti Vyriausybinio ryšio tinklo (toliau – VRT), Valstybės institucijų ryšio tinklo (toliau – VIRT) paslaugų teikimą, šių paslaugų teikimui reikalingų telekomunikacijų įrenginių priežiūrą, VRC valdomų elektroninių ryšių, apsaugos sistemų (pavojaus ir įsilaužimo, automatinės gaisrinės) signalizacijos duomenų stebėseną, EAS gedimų registravimą ir VRC registracijos adresu esančio pastato, jo teritorijos fizinę apsaugą.

Ryšio linijų skyriaus veiklos tikslas

 • Užtikrinti VRC valdomų telefono ryšių, tarpžinybinių ir KAS ĮIRIS kabelinių ryšių linijų įrengimą, jų plėtrą ir priežiūrą bei VRT linijų apsaugą.

Kauno skyriaus veiklos tikslas

 • Užtikrinti VRT paslaugų teikimą ir telekomunikacinių įrenginių priežiūrą Kaune, Alytuje ir Marijampolėje (toliau – Kauno regionas), VIRT ir VRT duomenų srautų administravimą, Kauno regione esančių KAS EAS įrengimą ir techninę priežiūrą.

Šiaulių skyriaus veiklos tikslas

 • Užtikrinti VRT paslaugų teikimą Šiaulių, Panevėžio ir Telšių apskrityse (toliau – Šiaulių regionas); KAS ĮIRIS kabelinių ryšių linijų Šiaulių regione įrengimą; Šiaulių regione esančių KAS institucijų EAS įrengimą ir techninę priežiūrą.

Pajūrio skyriaus veiklos tikslas

 • Užtikrinti VRT paslaugų teikimą Klaipėdos ir Tauragės apskrityse (toliau – Klaipėdos regionas), KAS ĮIRIS kabelinių ryšių linijų Klaipėdos regione įrengimą; Klaipėdos regione esančių KAS institucijų EAS įrengimą ir techninę priežiūrą.

Informacinių sistemų skyriaus veiklos tikslas

 • Užtikrinti VRC valdomų ir (ar) administruojamų duomenų perdavimo tinklų, ĮIRIS (toliau kartu – Tinklai) bei operatyvinio radijo ryšio plėtros įgyvendinimą, techninę priežiūrą ir administravimą; VRC poreikius atitinkančios programinės įrangos, informacinių sistemų ir jų komponentų kūrimą, plėtrą, priežiūrą, administravimą ir saugumo vertinimą.

Komunikacijų apsaugos skyriaus veiklos tikslas

 • Užtikrinti:
  • Nacionalinės komunikacijų apsaugos tarnybos funkcijų: tvirtinti kriptografinius metodus ir produktus, vertinti ĮIRIS nuostatų, specifikacijų, jų pakeitimų projektų techninių sprendimų atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams, konsultuoti, teikti metodines rekomendacijas įslaptintos informacijos apsaugos ĮIRIS priemonių taikymo ir kitais su įslaptintos informacijos apsauga ĮIRIS susijusiais klausimais, prižiūrėti, kaip paslapčių subjektai, jiems pavaldžios ar jų reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos, įmonės, taip pat tiekėjai laikosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų ĮIRIS telekomunikacijų apsaugos reikalavimų, o nustačius šių reikalavimų pažeidimus teikti dėl jų išvadas ĮIRIS valdytojui, vykdymą;
  • Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybos funkcijų: administruoti kriptografines priemones, naudojamas Lietuvos Respublikos įslaptintai informacijai, užsienio valstybių, Europos Sąjungos (ES) ir tarptautinių organizacijų, išskyrus Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją (NATO), Lietuvos Respublikai perduotai VRC ĮIRIS ir ĮIRIS, kurių valdytojai nepriklauso krašto apsaugos sistemai, apdoroti ar perduoti, administruoti kriptografines priemones, naudojamas ĮIRIS ES Lietuvos Respublikai perduotai įslaptintai informacijai apdoroti ar perduoti, prižiūrėti šioje pastraipoje nurodytų ĮIRIS valdytojų kriptografinių priemonių administravimo padalinius, įgaliotos institucijos įslaptintos elektroninės informacijos kriptografinės apsaugos srityje vykdymą;
  • kompetentingos institucijos, atsakingos už Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos paslaugos valstybės institucijoms ir įstaigoms teikimą, vykdymą;
  • NATO, ES Lietuvai perduotų įslaptintų dokumentų subregistratūros funkcijų vykdymą.

Saugumo priežiūros skyriaus veiklos tikslas

 • Užtikrinti VRC teisės aktų nustatyta tvarka pavestų Saugumo priežiūros tarnybos (toliau – SPT) funkcijų: pagal kompetenciją vertinti ĮIRIS nuostatų ir specifikacijų (išskyrus techninius sprendimus), jų pakeitimų projektų, dokumentų, kurių reikia leidimui naudoti ĮIRIS gauti, atitiktį teisės aktų reikalavimams, vertinti ĮIRIS atitiktį Lietuvos Respublikos, ES ir tarptautinių organizacijų nustatytiems ĮIRIS saugumo reikalavimams, išduoti leidimus naudoti ĮIRIS ir vykdyti ĮIRIS apsaugos priežiūrą, taip pat vykdyti žinybinių saugumo priežiūros tarnybų apskaitą, koordinuoti žinybinių saugumo priežiūros tarnybų veiklą, susijusią su ĮIRIS apsaugos priežiūra ir leidimų naudoti ĮIRIS išdavimu, teikti metodines rekomendacijas ĮIRIS nuostatų, specifikacijų, dokumentų, kurių reikia leidimui naudoti ĮIRIS gauti, rengimo klausimais, vykdymą.

TEMPEST kontrolės skyriaus veiklos tikslas

 • Užtikrinti institucijos, vykdančios Lietuvos Respublikos įslaptintos informacijos, užsienio valstybių, ES ir tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos, apdorojamos ar perduodamos ĮIRIS, apsaugą nuo elektromagnetinės spinduliuotės (toliau – TEMPEST), funkcijų: nustatyti įrangos, apdorojančios ir (arba) perduodančios įslaptintą informaciją, apsaugos nuo TEMPEST lygį, įrangą sertifikuoti, prižiūrėti, kaip paslapčių subjektai ir jiems pavaldžios ar jų reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos ir įmonės, jų tiekėjai, naudojantys sertifikuotą įrangą, laikosi įslaptintos informacijos apsaugos nuo TEMPEST reikalavimų, vertinti ir sertifikuoti TEMPEST laboratorijas, prižiūrėti, ar jos matavimus atlieka vadovaudamosi nustatytais teisės aktų reikalavimais; teikti rekomendacijas, konsultuoti paslapčių subjektus, jiems pavaldžias ar jų reguliavimo sričiai priskirtas įstaigas ir įmones, jų tiekėjus pagal šioje pastraipoje nustatytą kompetenciją, vykdymą.