Pradžia » Struktūra ir kontaktai » Padalinių kontaktai » Administracijos skyrius | Vyriausiasis specialistas

Administracijos skyrius | Vyriausiasis specialistas

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • tiesioginio vadovo nurodymu pateikia vykdytojams reikiamus dokumentus, informaciją ir pavedimus;
 • registruoja ir sistemina gautus ir pačioje įstaigoje parengtus įslaptintus ir neįslaptintus dokumentus, užtikrina jų kaupimą, saugumą ir tvarkymą;
 • redaguoja siunčiamų įslaptintų ir neįslaptintų dokumentų projektus (įforminimą ir kalbą);
 • konsultuoja įstaigos darbuotojus ir teikia jiems metodinę pagalbą lietuvių kalbos vartojimo, dokumentų įforminimo ir archyvų tvarkymo klausimais;
 • rengia įstaigos metų įslaptintos ir bendrosios dokumentacijos planus bei jų papildymų sąrašus, derina su įstaigos padaliniais atitinkamus planų projektus;
 • tvarko Skyriaus įslaptintų dokumentų bylas, atlieka jų apskaitą, vykdo už Skyriaus įslaptintos informacijos apsaugą atsakingo asmens funkcijas įslaptintos informacijos administravimo srityje;
 • rengia ir teikia derinti, tvirtinti įstaigos Veiklos dokumentų ilgai saugomų bylų ir Personalo ilgai saugomų bylų apyrašus;
 • rengia dokumentų registrų sąrašus;
 • saugo ilgai ir nuolat saugomas dokumentų bylas ir jų apskaitos dokumentus vadovaujantis archyvų darbo taisyklių nustatyta tvarka;
 • rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus dokumentų valdymo klausimais;
 • organizuoja ir dalyvauja įstaigos dokumentų bylų kiekio ir būklės patikrose;
 • gavęs rengėjų parengtus dokumentus, teikia juos VRC direktoriui pasirašyti;
 • supažindina struktūrinių padalinių vadovus ir kitus darbuotojus su įsakymais veiklos ir turto valdymo klausimais bei kitais dokumentais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
 • informuoja įstaigos vadovą apie dokumentų būklę įstaigoje, teikia pasiūlymus, kaip ją tobulinti;
 • dalyvauja rengiamuose seminaruose ir pasitarimuose dokumentų valdymo klausimais;
 • pavaduoja Skyriaus vyriausiąjį specialistą, atsakingą už neįslaptintų dokumentų valdymą ir administravimą, jo atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kt. laikotarpiu;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
 • mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir kitomis tarnyboje naudojamomis kompiuterio programomis;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, krašto apsaugos sistemos ir VRC veiklą, valdymo principus ir prioritetus, statutinių valstybės tarnautojų veiklą, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos bei Lietuvai perduotos NATO ir Europos Sąjungos įslaptintos informacijos apsaugą, teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, dokumentų valdymą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti planuoti, mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir praktinę patirtį, perteikti ją kitiems, rengti išvadas ir pasiūlymus, numatyti perspektyvas.