Pradžia » Struktūra ir kontaktai » Padalinių kontaktai » Administracijos skyrius | Vyriausiasis specialistas

Administracijos skyrius | Vyriausiasis specialistas

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų bei darbų VRC viešuosius centralizuotus ir decentralizuotus pirkimus;
 • rengia VRC numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planus ir jų pakeitimus pagal pateiktus poreikius;
 • rengia ir teikia derinimui pirkimo sutarčių projektus, pirkimo sutarčių sąlygas, derina ir organizuoja pirkimo pardavimo sutarčių pasirašymą;
 • vykdo Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme bei krašto apsaugos ministro įsakymuose nustatytas asmens, atsakingo už įslaptintų sandorių saugumą, funkcijas
 • rengia ir teikia viešųjų pirkimų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai, Krašto apsaugos ministerijos padaliniams;
 • teikia informaciją ir duomenis dėl pirkimų, atrinktų prevencijai ir priežiūrai, Krašto apsaugos ministerijos padaliniams;
 • atlieka perkamų prekių, paslaugų, darbų rinkos analizę, sudaro prekių ir paslaugų grupių sąrašus ir teikia siūlymus prekių, paslaugų ir darbų pirkimams, renka informaciją apie rinkoje esančių prekių, paslaugų, darbų kainas, kokybę, pasiūlą, potencialius tiekėjus;
 • rengia VRC direktoriaus įsakymų projektus dėl centralizuotai perkamų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo;
 • analizuoja informaciją apie pirkimų techninius reikalavimus, ją apibendrina ir, esant reikalui, derina koregavimą;
 • kontroliuoja techninių specifikacijų projektų paskelbimą Viešųjų pirkimų tarnybos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
 • pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, susitikimuose ir kituose renginiuose, kurie tiesiogiai susiję su nustatytomis funkcijomis ir paskirtomis užduotimis, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe;
 • pavaduoja Skyriaus vyriausiąjį specialistą, atsakingą už viešųjų pirkimų organizavimą, jo atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo (ir kt.) laikotarpiu;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir kitomis tarnyboje naudojamomis kompiuterio programomis;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, krašto apsaugos sistemos ir VRC veiklą, valdymo principus ir prioritetus, statutinių valstybės tarnautojų veiklą, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą, , dokumentų valdymą, viešuosius pirkimus;
 • turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti planuoti, mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir praktinę patirtį, perteikti ją kitiems, rengti išvadas ir pasiūlymus, numatyti perspektyvas.