Pradžia » Struktūra ir kontaktai » Padalinių kontaktai » Administracijos skyrius | Vyriausiasis specialistas

Administracijos skyrius | Vyriausiasis specialistas

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • rengia bei teikia Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentui informaciją dėl VRC patikėjimo ir panaudos pagrindais valdomų pastatų priežiūros;
 • tvarko VRC pastate ir teritorijoje esančias VRC valdomas patalpas bei teritoriją;
 • vykdo VRC priskirtų tarnybinių automobilių eksploatavimo priežiūrą;
 • organizuoja remonto darbų planavimą;
 • dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus;
 • rengia darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;
 • instruktuoja VRC darbuotojus darbo saugos klausimais pagal parengtas ir patvirtintas instrukcijas, pildo instruktavimo registravimo žurnalus ir vykdo kitas darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto funkcijas;
 • organizuoja gaisro gesinimo priemonių ir įrangos bandymus taisyklių nustatytais terminais;
 • rengia ir teikia tvirtinti gaisrinės saugos instrukcijas, darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planus, evakavimo planus bei vykdo kitas asmens, atsakingo už gaisrinę saugą, funkcijas;
 • vykdo Skyriaus materialiai atsakingo asmens funkcijas;
 • rengia įsakymus bei kitus organizacinius dokumentus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 • vykdo organizacines ir technines priemones statinių techninei būklei palaikyti;
 • pagal kompetenciją dalyvauja VRC direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir kitomis tarnyboje naudojamomis kompiuterio programomis;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, krašto apsaugos sistemos ir VRC veiklą, valdymo principus ir prioritetus, statutinių valstybės tarnautojų veiklą, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą, , dokumentų valdymą;
 • turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti planuoti, , mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir praktinę patirtį, perteikti ją kitiems, rengti išvadas ir pasiūlymus, numatyti perspektyvas.