Pradžia » Struktūra ir kontaktai » Padalinių kontaktai » Administracijos skyrius | Vyriausioji specialistė

Administracijos skyrius | Vyriausioji specialistė

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • rengia VRC direktoriaus įsakymų projektus:
  • personalo klausimais (skyrimo, perkėlimo į kitas pareigas, pavadavimo, papildomų funkcijų vykdymo, priedų, priemokų mokėjimo, pareiginio atlyginimo keitimo, skatinimo, drausminių nuobaudų skyrimo, stažo apskaitos, atostogų suteikimo, kol vaikui sueis treji metai, atleidimo ir kt.),
  • atostogų klausimais (kasmetinių ir tikslinių atostogų suteikimo, nutraukimo, perkėlimo, kasmetinių atostogų eilės sudarymo ir kt.),
  • komandiruočių, siuntimo mokytis, papildomų poilsio dienų, sutrumpinto darbo laiko klausimais,
  • veiklos klausimais (valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareiginių nuostatų tvirtinimo).
 • rengia Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymų projektus dėl VRC pareigybių sąrašų pakeitimo;
 • rengia Civilinės krašto apsaugos tarnybos sutartis su statutiniais valstybės tarnautojais, darbo sutartis su darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartį, daro jose įrašus bei pakeitimus, vykdo sutarčių registraciją ir apskaitą;
 • tiria, analizuoja personalo sudėtį, personalo poreikį, rengia VRC darbuotojų sąrašus personalo analizei atlikti, teikia informaciją ir siūlymus VRC direktoriui dėl efektyvaus panaudojimo, dalyvauja vykdant kandidatų paiešką, rengia KAM Personalo departamentui prašymus laisvoms pareigybėms užimti;
 • koordinuoja VRC valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų bei pareiginių nuostatų rengimą, vertina, ar tinkamai nustatytas pareigybės pavadinimas, lygis, kategorija, bendrosios ir specialiosios veiklos sritys, specialieji reikalavimai, ar funkcijos atitinka pareigybės paskirtį, ar tinkamai nustatytas pareigybės pavaldumas;
 • teikia įstaigos darbuotojams informaciją apie laisvas pareigybes bei karjeros galimybes, konsultuoja įstaigos darbuotojus kitais kompetencijos klausimais;
 • organizuoja konkursus į valstybės tarnybą (rengia tam reikalingų teisės aktų, raštų projektus), rengia ir teikia dokumentus KAS civilių statutinių valstybės tarnautojų kvalifikacinės atrankos ir atestacijos komisijai dėl statutinių tarnautojų priėmimo;
 • organizuoja kandidatų ir tarnaujančių statutinių valstybės tarnautojų sveikatos būklės patikrinimą dėl tinkamumo civilinei krašto apsaugos tarnybai, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, privalomus sveikatos patikrinimus;
 • organizuoja leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“, išdavimą ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimą;
 • organizuoja įstaigos valstybės tarnautojų kasmetinį ir neeilinį vertinimą (renka metodinę medžiagą ir informaciją, rengia dokumentus, dalyvauja analizuojant vertinimo rezultatus, rengiant priemones vertinimo komisijos sprendimams realizuoti, teikia vertintinus specialistus);
 • teikia VRC direktoriui siūlymus dėl darbuotojų karjeros galimybių, artėjant šventei (valstybinei, Lietuvos kariuomenės dienos, padalinio įkūrimo sukakties ar kt.) informuoja struktūrinių padalinių vadovus apie galimybę teikti kandidatus skatinti ir apdovanoti, nurodydamas datą, iki kada reikia pateikti siūlomas skatinti ir apdovanoti kandidatūras;
 • apskaito valstybės tarnautojų tarnybos stažą, tvirtina asmens dokumentų kopijas;
 • rengia dokumentus, būtinus statutinių valstybės tarnautojų pareigūnų ir karių valstybinėms pensijoms skirti: priima turinčių teisę gauti valstybinę pensiją reikalingus dokumentus, nustato tarnybos laiką pensijai skirti, parengia tarnybos apskaitos duomenų lapą;
 • tikrina ir teikia tvirtinti direktoriui struktūrinių padalinių darbuotojų atostogų eilę, rengia vardinį darbuotojų kasmetinių atostogų likučių sąrašą metų pabaigoje;
 • pildo VRC Darbo laiko apskaitos žiniaraštį, užtikrina jo pateikimą laiku;
 • organizuoja tarnybinių pažymėjimų pagaminimą, išdavimą VRC personalui, užtikrina pažymėjimų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • vykdo VRC personalo nedarbingumo laikotarpių apskaitą, atskirų darbo laiko grafikų registraciją;
 • organizuoja VRC personalo viešųjų ir privačių interesų deklaracijų priėmimą, vykdo jų apskaitą, saugojimą;
 • nustatyta tvarka registruoja rengiamus teisės aktus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DokVIS, veda VRC personalo duomenis į personalo valdymo informacinę sistemą PerVIS;
 • teikia VRC valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, duomenis valstybės tarnybos valdymo informacinei sistemai VATARAS;
 • pildo ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pranešimus apie VRC apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią, pabaigą, apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti, apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius;
 • apskaito darbuotojų prašymus personalo klausimais, atostogų klausimais, pagrindimus dėl tarnybinių komandiruočių Lietuvoje ir į užsienį, komandiruočių ataskaitas;
 • rengia dokumentus personalo klausimais (įspėjimui apie pareigybės panaikinimą, galimą asmens, užimančio naikinamą pareigybę, atleidimą), rengia pažymas teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojams, atleistiems darbuotojams, valstybės institucijoms;
 • registruoja Vykstančiojo į užsienio valstybes anketas bei Kelionės į užsienio valstybes klausimynus, informuoja apie išvykas Antrąjį operatyvių tarnybų departamentą;
 • rengia sąrašus ir teikia duomenis dėl darbuotojų siuntimo į anglų kalbos testavimą, kursus;
 • nustato poreikį ir rengia paraiškas dėl Karių pirmosios pagalbos mokymo kursų, informuoja darbuotojus apie mokymų vietų skaičiaus paskirstymą;
 • rengia ir teikia KAM Personalo departamentui ataskaitas apie laisvas pareigybes, komandiruotes į užsienį;
 • formuoja, tvarko ir saugo iki perdavimo į įstaigos archyvą įstaigos darbuotojų asmens bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta ir terminais perduoda į įstaigos archyvą;
 • kaupia, sistemina ir saugo su šios pareigybės funkcijų vykdymu susijusius dokumentus iki perdavimo į archyvą pagal VRC dokumentacijos planus;
 • supažindina struktūrinių padalinių vadovus ir kitus darbuotojus su įsakymais personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais bei kitais dokumentais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, su kuriais pavesta supažindinti pagal šios pareigybės kompetenciją;
 • rengia ar dalyvauja rengiant įstaigos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus, pagal kompetenciją kartu su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais padeda VRC direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi, pateiktų užduočių vykdymą, teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;
 • dalyvauja atrankos (konkursų) komisijų darbe, pasitarimuose personalo ir dokumentų valdymo klausimais, seminaruose;
 • vykdo Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymuose nustatytas už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingo asmens funkcijas personalo patikimumo srityje;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo ir administravimo srityje;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir kitomis tarnyboje naudojamomis kompiuterio programomis;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, krašto apsaugos sistemos ir VRC veiklą, statutinių valstybės tarnautojų veiklą, personalo administravimą, valdymo principus ir prioritetus, darbo teisę, teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, dokumentų valdymą;
 • turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo veiklą, greitai priimti sprendimus, efektyviai bendradarbiauti ir dirbti komandoje, žinoti žmogiškųjų išteklių valdymo principus ir metodus, gebėti rengti personalo administracinių teisės aktų projektus, mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir praktinę patirtį, perteikti ją kitiems, rengti išvadas ir pasiūlymus, numatyti perspektyvas.