Pradžia » Struktūra ir kontaktai » Padalinių kontaktai » Administracijos skyrius | Vyriausioji specialistė

Administracijos skyrius | Vyriausioji specialistė

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja duomenų, reikalingų VRC metiniam veiklos planui, ketvirčių ir metinės veiklos ataskaitoms, surinkimą iš VRC struktūrinių padalinių;
 • analizuoja VRC struktūrinių padalinių pateiktus metinės veiklos planus, sistemina juos, rengia VRC metinių veiklos planų projektus, derina bei teikia pasirašyti VRC direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui;
 • vykdo VRC veiklos analizę, tikrina, kaip struktūriniai padaliniai vykdo priemonių, numatytų metiniuose veiklos planuose, įgyvendinimą;
 • pagal VRC struktūrinių padalinių suteiktą informaciją rengia, derina bei teikia VRC direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui VRC ketvirčių ir metinės veiklos ataskaitų (išskyrus metinės veiklos ataskaitų finansinę dalį) projektus;
 • konsultuoja VRC struktūrinių padalinių, programų ir priemonių vadovus planavimo dokumentų rengimo klausimais, aprūpina juos reikalinga metodine medžiaga;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant informaciją Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) strateginio veiklos plano projektui.
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sutarčių, susitarimų projektus;
 • pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant įstaigos raštų projektus;
 • VRC direktoriaus pavedimu dalyvauja rengiant įstatymų, Vyriausybės nutarimų, krašto apsaugos ministro įsakymų, susijusių su VRC kompetencija, projektus ir juos derina su krašto apsaugos sistemos ir kitomis institucijomis;
 • rengia ar dalyvauja rengiant VRC direktoriaus įsakymų projektus ir pagal kompetenciją juos derina su VRC struktūriniais padaliniais ir / ar krašto apsaugos sistemos institucijomis;
 • vertina ar dalyvauja vertinant ir pagal VRC kompetenciją rengia išvadas dėl kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų;
 • vertina korupcijos pasireiškimo VRC tikimybę, rengia išvadų dėl VRC prie KAM veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos apraiškų tikimybė, projektus;
 • rengia priemonių nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams šalinti ar mažinti projektus;
 • vykdo kitas asmens (ir saugumo specialisto), atsakingo už VRC priskirtų kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę, funkcijas;
 • dalyvauja VRC direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
 • pagal kompetenciją atstovauja VRC ir Krašto apsaugos ministerijai pasitarimuose, susitikimuose, darbo grupėse ir kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;
 • pagal kompetenciją konsultuoja įstaigos darbuotojus, teikia jiems metodinę pagalbą;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo patirtį teisės srityje;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir kitomis tarnyboje naudojamomis kompiuterio programomis;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais krašto apsaugos sistemą, VRC veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, strateginio planavimo metodiką, sutarčių teisę, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos bei Lietuvai perduotos NATO ir Europos Sąjungos įslaptintos informacijos apsaugą, dokumentų valdymą, teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti rengti tvarkomuosius, informacinius dokumentus, gebėti analizuoti, sisteminti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.