Pradžia » Struktūra ir kontaktai » Padalinių kontaktai » Administracijos skyrius | Skyriaus vedėja

Administracijos skyrius | Skyriaus vedėja

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • vadovauja Skyriui, planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja jo veiklą, užtikrina Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
 • analizuoja ir vertina Skyriaus veiklą, teikia išvadas ir siūlymus dėl jos tobulinimo, planuoja būtinus materialinius ir žmogiškuosius išteklius užduotims vykdyti, prireikus rengia ar atnaujina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, Skyriaus nuostatus, kitus struktūrinio padalinio vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus;
 • vertina pavaldžių darbuotojų veiklą, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu;
 • organizuoja Skyriui pateiktų dokumentų paskirstymą, kontroliuoja ir vertina dokumentuose nurodytų pavedimų vykdymą;
 • inicijuoja ir rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
 • dalyvauja VRC direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
 • pagal kompetenciją atstovauja VRC ir Krašto apsaugos ministerijai pasitarimuose, susitikimuose, darbo grupėse ir kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;
 • rengia Skyriaus metinės veiklos planus;
 • rengia Skyriaus metinės veiklos ataskaitas;
 • rengia vidutinės trukmės ir trumpalaikių investicijų, kito ilgalaikio turto įsigijimo lėšų programų sąmatų projektus pagal Planavimo, programų ir biudžeto rengimo sistemos ciklą;
 • planuoja einamųjų metų investicijų lėšas bei lėšas kitam ilgalaikiam turtui įsigyti;
 • analizuoja VRC padalinių teikiamus poreikius dėl investicinių lėšų, lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti, teikia siūlymus direktoriui dėl lėšų perskirstymo;
 • vykdo išankstinę investicinių lėšų finansų kontrolę ;
 • kontroliuoja investicinių lėšų panaudojimą;
 • dalyvauja rengiant planavimo dokumentus, tobulinant biudžeto programų struktūrą (tikslus, uždavinius, priemones);
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant informaciją Krašto apsaugos ministerijos strateginio veiklos plano projektui;
 • konsultuoja VRC struktūrinių padalinių, programų ir priemonių vadovus planavimo dokumentų rengimo klausimais, aprūpina juos reikalinga metodine medžiaga;
 • teikia statistines ataskaitas;
 • organizuoja Skyriaus turimos dokumentacijos apskaitą ir saugojimą;
 • derina struktūrinio padalinio kasmetinių atostogų eilę;
 • teikia tikslią informaciją apie Skyriaus darbuotojų darbo laiką Darbo laiko apskaitos žiniaraščiui pildyti;
 • instruktuoja Skyriaus darbuotojus jų saugos ir sveikatos darbo vietoje klausimais;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti 3 metų darbo patirtį;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir kitomis tarnyboje naudojamomis kompiuterio programomis;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, krašto apsaugos sistemos ir VRC veiklą, valdymo principus ir prioritetus, statutinių valstybės tarnautojų veiklą, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos bei Lietuvai perduotos NATO ir Europos Sąjungos įslaptintos informacijos apsaugą, strateginį ir metinį veiklos planavimą, dokumentų valdymą;
 • turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti planuoti, organizuoti ir kontroliuoti pavaldaus personalo tarnybinę veiklą, mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir praktinę patirtį, perteikti ją kitiems, rengti išvadas ir pasiūlymus, numatyti perspektyvas.