Pradžia » Struktūra ir kontaktai » Padalinių kontaktai » Vadovybė | Vyriausioji specialistė

Vadovybė | Vyriausioji specialistė

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • rengia VRC biudžeto paraiškų projektus, programos sąmatas, išlaidų paskirstymą ketvirčiais ir nustatytais terminais teikia Finansų ir biudžeto departamentui;
 • rengia VRC valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pakeitimus, žinybines biudžeto vykdymo ketvirčio ataskaitas ir nustatytais terminais teikia Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) Finansų ir biudžeto departamentui;
 • atlieka biudžeto paraiškų, programų sąmatų rengimą FinVIS programoje;
 • analizuoja VRC biudžeto išlaidų panaudojimą pagal atskiras funkcijas, programas, priemones ir ekonominius straipsnius, t. y. 2 formos kasines, faktines išlaidas;
 • įvertina pagal patvirtintą asignavimų planą ir biudžeto vykdymą lėšų pakankamumą, rengia ir teikia Centralizuotai finansų ir turto tarnybai prie KAM lėšų poreikio prognozes;
 • kontroliuoja gautų sąskaitų faktūrų atitikimą sudarytoms sutartims ir Pirkimo protokolams, nurodo finansinius išlaidų pjūvius, teikia sąskaitas faktūras VRC direktoriui vizuoti apmokėjimui;
 • teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, teikia duomenis valstybinio socialinio draudimo įstaigoms apie VRC darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei Valstybinio socialinio draudimo įmokas o, VRC direktoriaus pavedimu, ir kitus duomenis;
 • tvarko VR turto duomenis Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje VTIPS;
 • informuoja VRC vadovybę apie finansinius rodiklius, t. y. biudžeto išlaidų sąmatos lėšų vykdymą;
 • analizuoja VRC ūkinę ir finansinę veiklą, teikia direktoriui siūlymus dėl veiklos gerinimo;
 • vykdo išankstinę finansų kontrolę;
 • vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo patirtį;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point, Internet Explorer ir kitomis tarnyboje naudojamomis kompiuterio programomis;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, krašto apsaugos sistemos ir VRC veiklą, valdymo principus ir prioritetus, statutinių valstybės tarnautojų veiklą, dokumentų valdymą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos bei Lietuvai perduotos NATO ir Europos Sąjungos įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, būti susipažinusiam su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, išmanyti biudžeto tvarkymą, finansinę apskaitą;
 • turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma KONFIDENCIALIAI;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti efektyviai organizuoti savo veiklą; savarankiškai planuoti finansinius išteklius nustatytoms užduotims vykdyti, analizuoti išteklių panaudojimą, įvardyti biudžeto formavimo bei vykdymo procesuose iškilusias problemas ir teikti siūlymus kaip jas spręsti.