Pradžia » Struktūra ir kontaktai » Padalinių kontaktai » Vadovybė | Patarėjas

Vadovybė | Patarėjas

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • pataria VRC direktoriui Pavedimų vykdymo klausimais, koordinuoja jų vykdymą;
 • rengia, vykdant Pavedimus, teisės aktų projektus ar organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jų rengimą, pagal kompetenciją teikia VRC direktoriui siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
 • analizuoja NATO, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos dokumentus, standartus, kitus dokumentus, nustatančius telekomunikacijų, įslaptintos informacijos, apsaugos nuo elektromagnetinės spinduliuotės (TEMPEST) bei kriptografinės apsaugos užtikrinimo tvarką, teikia VRC direktoriui siūlymus dėl tarptautinių standartų taikymo Lietuvoje, rengia jų taikymo rekomendacijas;
 • pataria VRC direktoriui VRC administruojamų ĮIRIS saugumo gerinimo, jų modernizavimo ir (ar) plėtros klausimais, koordinuoja VRC administruojamų ĮIRIS modernizavimo ir (ar) plėtros projektų rengimą, kontroliuoja jų vykdymą, dalyvauja ĮIRIS saugumo užtikrinimo priemonių įsigijimo procese;
 • konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ĮIRIS saugumo užtikrinimo, ĮIRIS saugumo užtikrinimo priemonių planavimo, diegimo ir eksploatavimo klausimais, ĮIRIS saugos dokumentų rengimo klausimais;
 • koordinuoja ir kontroliuoja VRC administruojamų ĮIRIS ir VRC disponuojamos įslaptintos informacijos saugumo užtikrinimo procedūrų vykdymą, teikia VRC direktoriui siūlymus dėl jų tobulinimo;
 • rengia ar koordinuoja teisės aktų, kitų dokumentų, susijusių su VRC administruojamomis ĮIRIS, rengimą, teikia VRC direktoriui siūlymus dėl jų tobulinimo;
 • vykdo saugumo specialisto funkcijas vidaus saugumo reikalavimų įgyvendinimo koordinavimo ir kontroliavimo srityje ir atsakingo asmens, vykdančio įslaptintos informacijos, kuria disponuoja VRC, apsaugos organizavimo, koordinavimo ir kontroliavimo srityje;
 • pataria VRC direktoriui įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti reikalingos techninės bazės plėtros ir (ar) modernizavimo klausimais;
 • dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, susitikimuose ir kituose renginiuose, kurie tiesiogiai susiję su nustatytomis ir paskirtomis užduotimis, dalyvauja VRC direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
 • VRC direktoriaus pavedimu atstovauja VRC ir (ar) Krašto apsaugos ministeriją tarptautiniuose renginiuose, komisijose ir komitetuose;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius vadovybės pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių, technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimo srityje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir kitomis tarnyboje naudojamomis kompiuterio programomis;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, krašto apsaugos sistemos ir VRC veiklą, statutinių valstybės tarnautojų veiklą, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos bei Lietuvai perduotos NATO ir Europos Sąjungos įslaptintos informacijos apsaugą, ĮIRIS saugumo užtikrinimo reikalavimus, dokumentų valdymą, informacinių technologijų saugumo standartais;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma VISIŠKAI SLAPTAI;
 • atitikti Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statute nustatytus priėmimo į civilinę krašto apsaugos tarnybą reikalavimus;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir praktinę patirtį, perteikti ją kitiems, rengti išvadas ir pasiūlymus, numatyti perspektyvas.