Pradžia » Struktūra ir kontaktai » Padalinių kontaktai » Administracijos skyrius | Vyriausioji specialistė

Administracijos skyrius | Vyriausioji specialistė

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų bei darbų VRC viešuosius centralizuotus ir decentralizuotus pirkimus;
 • dalyvauja rengiant VRC numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planus ir jų pakeitimus pagal pateiktus poreikius;
 • atlieka perkamų prekių, paslaugų ir darbų rinkos tyrimus, renka informaciją apie jų rinkos kainas, apibendrina surinktą informaciją;
 • atlieka perkamų prekių, paslaugų, darbų rinkos analizę, sudaro prekių ir paslaugų grupių sąrašus ir teikia siūlymus prekių, paslaugų ir darbų pirkimams, renka informaciją apie rinkoje esančių prekių, paslaugų, darbų kainas, kokybę, pasiūlą, potencialius tiekėjus;
 • registruoja technines specifikacijas, prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo paraiškas, tiekėjų apklausos pažymas, viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolus, pirkimo sąlygas;
 • tikrina tiekėjų pateiktus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, klausimynus, ir kitus su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus;
 • rengia ir teikia derinimui pirkimo sutarčių projektus, pirkimo sutarčių sąlygas, derina ir organizuoja pirkimo pardavimo sutarčių pasirašymą;
 • kontroliuoja kaip vykdomos sutartys;
 • sudaro viešųjų pirkimų dokumentų bylas kaip to reikalauja teisės aktai;
 • teikia duomenis apie decentralizuotų pirkimų, jų sutarčių ir centralizuotų pirkimų vykdymą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Įsigijimų departamentui;
 • pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, susitikimuose ir kituose renginiuose, kurie tiesiogiai susiję su nustatytomis funkcijomis ir paskirtomis užduotimis, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe;
 • pavaduoja Skyriaus vyriausiąjį specialistą, atsakingą už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, jo atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo (ir kt.) laikotarpiu;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo patirtį pirkimų organizavimo srityje;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir kitomis tarnyboje naudojamomis kompiuterio programomis;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, krašto apsaugos sistemos ir VRC veiklą, valdymo principus ir prioritetus, statutinių valstybės tarnautojų veiklą, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą, dokumentų valdymą, viešuosius pirkimus;
 • turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti planuoti, mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir praktinę patirtį, perteikti ją kitiems, rengti išvadas ir pasiūlymus, numatyti perspektyvas.