Pradžia » Struktūra ir kontaktai » Padalinių kontaktai » Administracijos skyrius | Vyriausioji specialistė

Administracijos skyrius | Vyriausioji specialistė

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • įstaigos vadovo nurodymu pateikia vykdytojams reikiamus dokumentus, informaciją ir pavedimus;
 • registruoja ir sistemina gautus ir pačioje įstaigoje parengtus įslaptintus ir neįslaptintus dokumentus, užtikrina jų kaupimą, saugumą ir tvarkymą;
 • redaguoja siunčiamų įslaptintų ir neįslaptintų dokumentų projektus (įforminimą ir kalbą);
 • konsultuoja įstaigos darbuotojus ir teikia jiems metodinę pagalbą lietuvių kalbos vartojimo ir dokumentų įforminimo klausimais;
 • tvarko Skyriaus neįslaptintų dokumentų bylas;
 • spausdina ir daugina dokumentus, tvirtina dokumentų kopijas priima ir perduoda telefoninę, faksimilinę bei elektroninę dokumentaciją it kt.;
 • informuoja įstaigos vadovą apie gautus pranešimus bei derina susitikimų dienotvarkę;
 • teikia VRC direktoriui pasirašyti veiklos, turto valdymo įsakymus, sutartis ir susitarimus, vykdo jų apskaitą;
 • supažindina struktūrinių padalinių vadovus ir kitus darbuotojus su įsakymais veiklos ir turto valdymo klausimais bei kitais dokumentais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
 • tvarko gautą korespondenciją: atlieka pirminį jos tvarkymą, atiduoda dokumentus pagal paskirtį arba su direktoriaus rezoliucija perduoda juos vykdytojams;
 • tvarko siunčiamą korespondenciją: užregistruoja, patikrina, surūšiuoja, užpildo registrus, siuntų lakštus ir kt;
 • atsako už korektišką lankytojų priėmimą, tinkamų sąlygų įstaigos vadovo darbui paruošimą, tvarkingą techninių priemonių laikymą;
 • dalyvauja rengiamuose seminaruose ir pasitarimuose dokumentų valdymo klausimais;
 • pavaduoja Skyriaus vyriausiąjį specialistą, atsakingą už įslaptintų dokumentų valdymą ir administravimą, jo atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kt. laikotarpiu;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
 • mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir kitomis tarnyboje naudojamomis kompiuterio programomis;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, krašto apsaugos sistemos ir VRC veiklą, valdymo principus ir prioritetus, statutinių valstybės tarnautojų veiklą, tarnybos paslaptį sudarančios informacijos administravimą ir apsaugą, teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, dokumentų valdymą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti planuoti, mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir praktinę patirtį, perteikti ją kitiems, rengti išvadas ir pasiūlymus, numatyti perspektyvas.