Pradžia » Struktūra ir kontaktai » Padalinių kontaktai » Vadovybė | Direktoriaus pavaduotojas

Vadovybė | Direktoriaus pavaduotojas

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja, koordinuoja bei kontroliuoja kuruojamų struktūrinių padalinių – Apsaugos sistemų, Telekomunikacijų, Ryšio linijų, Kauno, Šiaulių ir Pajūrio skyrių veiklą;
 • rengia medžiagą ir teikia pasiūlymus dėl nacionalinio saugumo ir gynybos interesams naudojamų elektroninių ryšių ir įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų (toliau - ĮIRIS) steigimo bei plėtros;
 • organizuoja ir kontroliuoja VRC kompetencijai priskirtų ĮIRIS ir elektroninių ryšių tinklų plėtrą ir eksploataciją;
 • koordinuoja ir kontroliuoja elektroninių apsaugos sistemų, susijusių su tarnybos paslaptimi, diegimo ir plėtros projektus;
 • atlieka prevencinę pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę;
 • pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su valstybės valdymo, vietos savivaldos, mokslo ir mokymo institucijomis;
 • pagal kompetenciją VRC direktoriui pavedus atstovauja VRC ir Krašto apsaugos ministerijai pasitarimuose, susitikimuose, darbo grupėse ir kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;
 • analizuoja gaunamus dokumentus, rengia arba dalyvauja rengiant dokumentų ( raštų, sutarčių, susitarimų, programų, strategijų, teisės aktų ir pan.) projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 • pagal kompetenciją pasirašo raštus, adresuotus valstybės ir savivaldybių institucijoms bei kitiems suinteresuotiems asmenims;
 • teikia siūlymus VRC direktoriui dėl Apsaugos sistemų, Telekomunikacijų, Ryšio linijų, Kauno, Šiaulių ir Pajūrio skyrių darbo organizavimo bei VRC veiklos tobulinimo;
 • vykdo kitus VRC direktoriaus pavedimus;
 • laikinai eina VRC direktoriaus pareigas jam nesant arba pavaduoja VRC direktorių jo atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo (ir kt.) laikotarpiu.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir 3 metų darbo patirtį telekomunikacinių ir (ar) informacijos technologijų srityje;
 • mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir kitomis tarnyboje naudojamomis kompiuterių programomis;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, krašto apsaugos sistemos ir VRC veiklą, valdymo principus ir prioritetus, statutinių valstybės tarnautojų veiklą, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos bei Lietuvai perduotos NATO ir Europos Sąjungos įslaptintos informacijos apsaugą, strateginį ir metinį veiklos planavimą, dokumentų valdymą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI;
 • atitikti Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statute nustatytus priėmimo į civilinę krašto apsaugos tarnybą reikalavimus;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti planuoti, organizuoti ir kontroliuoti pavaldaus personalo tarnybinę veiklą, mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir praktinę patirtį, perteikti ją kitiems, rengti išvadas ir pasiūlymus, numatyti perspektyvas.