Pradžia » Paslaugos » Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos » Įrangos TEMPEST zonų atitikties sertifikatų išdavimas

Įrangos TEMPEST zonų atitikties sertifikatų išdavimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas -
2. Administracinės paslaugos versija Pirma versija
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Įrangos TEMPEST zonų atitikties sertifikatų (toliau – Sertifikatas) išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Administracinė paslauga skirta paslapčių subjektams, jiems pavaldžioms valstybės įstaigoms, jų struktūriniams padaliniams ir jų rangovams (subrangovams) (toliau – Užsakovas).

Nustato įrangos, skirtos tvarkyti įslaptintą informaciją, kuri žymima slaptumo žyma KONFIDENCIALIAI ar aukštesne, apsaugos nuo TEMPEST lygį vadovaujantis SDIP-27/1, SDIP-28/1, IASG 7 grupės dokumentais ir ADA sistemose ir tinkluose saugomos, apdorojamos ar perduodamos įslaptintos informacijos apsaugos nuo elektromagnetinės spinduliuotės (TEMPEST) užtikrinimo bendrųjų reikalavimų ir procedūrų aprašu (,,Riboto naudojimo“), patvirtintu Lietuvos Respublikos paslapčių koordinavimo komisijos 2010 m. birželio 28 d. posėdžio protokolu Nr. 56-3 (toliau – Aprašas).

Įrangos TEMPEST matavimo užsakymas (toliau – Užsakymas) pateikiamas tiesiogiai atvykus į Vyriausybinių ryšių centrą prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – VRC prie KAM, arba įstaiga), siunčiant paštu, per pasiuntinį arba krašto apsaugos sistemos informacine dokumentų valdymo informacine sistema.

Sertifikato kopija pateikiama įrangos TEMPEST matavimo užsakymo pateikėjui tiesiogiai atvykus jo atsiimti arba per pasiuntinį Užsakyme nurodytu adresu.

Kai Užsakyme pateikiama įslaptinta informacija, privaloma laikytis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme įslaptintai informacijai gabenti nustatytų reikalavimų.

Informavimas ir konsultavimas administracinės paslaugos suteikimo klausimais gali būti vykdomas tel. 8 706 61 876 ir (ar) el. paštu vrc[a]vrc.lt.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 12 straipsnio 1 dalis, 41 straipsnio 6 dalis.

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1545 „Dėl Nacionalinės komunikacijų apsaugos, Saugumo priežiūros, Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybų ir institucijų, užtikrinančių apsaugą nuo elektromagnetinės spinduliuotės, funkcijų atlikimo“ 1.2.3 papunktis.

• Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

• Aprašas.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Užsakovas turi pateikti prašymą atlikti įrangos TEMPEST matavimus kartu su užpildytu įrangos TEMPEST matavimo užsakymo blanku (Aprašo 7 priedas), kuriame turi būti nurodyta:

1) įrangos tipas (pavadinimas),

2) įrangos modelis,

3) įrangos gamintojas,

4) įrangos serijos numeris,

5) naudojamos įrangos įvesties / išvesties jungtys,

6) užsakovo paskirtas atsakingas asmuo, jo kontaktiniai duomenys,

7) kita užsakovo nuomone svarbi informacija,

8) įrangos TEMPEST zoną ar lygį patvirtinantys dokumentai (jei tokie yra) ir kiti įrangą aprašantys dokumentai.

Pateikus visus reikalingus dokumentus, su užsakovo paskirtu atsakingu asmeniu suderinamas įrangos pristatymo į VRC prie KAM laikas.

Įrangos perdavimas tiek ją priimant, tiek ją grąžinant patvirtinamas pasirašant įrangos perdavimo–priėmimo aktą.

Jei reikalaujama informacija sudaro tarnybos ar valstybės paslaptį, visa informacija perduodama vadovaujantis įslaptintos informacijos apsaugą ir jos administravimą reglamentuojančiais teisės aktais.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (paraišką nagrinėjantis tarnautojas) Pasinaudojama Administracinės paslaugos „Įrangos TEMPEST zonų atitikties sertifikatų išdavimas“ teikimo aprašymo (toliau – Aprašymas) 6 punkte nurodyta informacija ir privalomaisiais dokumentais bei kita informacija ir dokumentais, kuriais VRC prie KAM turi teisę disponuoti.
8. Administracinės paslaugos teikėjas

TEMPEST kontrolės skyrius (el.paštas vrc[a]vrc.lt, tel. 8 706 61 876).

9. Administracinės paslaugos vadovas VRC prie KAM direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 3 mėnesius nuo įrangos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos ir gavus Aprašymo 6 punkte nurodytus privalomus dokumentus.

VRC prie KAM, gavęs įrangą, atlieka įrangos TEMPEST matavimus, o, baigęs TEMPEST matavimo procedūras, informuoja Užsakovą, kuris privalo įrangą pasiimti per 10 darbo dienų.

Sertifikato, pasirašyto VRC prie KAM direktoriaus arba jo įgalioto asmens, kopija išsiunčiama Užsakovui per 20 darbo dienų nuo įrangos TEMPEST matavimų atlikimo dienos.

11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Pateikiamas laisva forma surašytas prašymas atlikti įrangos TEMPEST matavimus. Kartu su prašymu turi būti pateiktas užpildytas įrangos TEMPEST matavimo užsakymas (žr. Aprašo 7 priedą ir įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paslaugos“ sritį „Prašymai“) ir informacija, nurodyta Aprašymo 6 punkte.
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie VRC prie KAM teikiamas administracines paslaugas pateikiama įstaigos interneto svetainėje www.vrc.lt.

14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Užsakymas, pateiktas nesilaikant Aprašymo 6 punkte nustatytos tvarkos ir reikalavimų, nevykdomas iki tol, kol bus pašalinti nustatyti trūkumai, Pašalinus trūkumus, apie tai pranešama Užsakovui.

Užsakovas turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas registruojamas dokumentų registre 10K ir saugomas byloje indeksu 1.10.