Pradžia » Paslaugos » Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos » Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimas

Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas -
2. Administracinės paslaugos versija Pirma versija.
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimas.
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenų skundų ir pranešimų (toliau – Skundas) nagrinėjimas apima asmens skundo priėmimą ir priėmimo fakto patvirtinimą, administracinės procedūros atlikimą ir sprendimo priėmimą, sprendimo išsiuntimą (įteikimą) asmeniui.

Asmenų skundai Vyriausybinių ryšių centre prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – VRC prie KAM, arba įstaiga) nagrinėjami taikant vieno langelio principą, už kurio koordinavimą atsakingas Administracijos skyrius.

Jei VRC prie KAM neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai raštu praneša asmeniui.

Asmenų skundai gali būti pateikiami raštu (asmeniškai atvykus į VRC prie KAM, atsiuntus paštu adresu Gedimino pr. 40, 01110 Vilnius, per pasiuntinį, įstaigos elektroniniu paštu vrc[a]vrc.lt ar faksu (8 5) 212 5100 arba 8 706 63 299).

Skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Skundo priėmimo faktas asmens pageidavimu per 2 darbo dienas nuo jo gavimo įstaigoje patvirtinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos formos dokumentu, kuriame nurodoma skundo priėmimo data, skundą priėmusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojas), vardas ir pavardė, telefono numeris, skundo registracijos numeris. Skundo priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas asmeniui įteikiamas arba siunčiamas paštu.

Dėl VRC prie KAM gauto skundo pagal jo kompetenciją administracinę procedūrą pradeda ir atlieka privalomus veiksmus nagrinėjant asmens skundą pagal kompetenciją paskirtas VRC prie KAM darbuotojas, kuriam tai paveda atlikti VRC prie KAM direktorius.

Priėmus administracinės procedūros sprendimą asmeniui, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra, raštu pranešama apie sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis, priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir kita išsami informacija, iš kurios paaiškėtų sprendimas ir priežastys, dėl kurių jis priimtas, ir sprendimo apskundimo tvarka.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Skunduose turi buti nurodytas asmens vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta (jei kreipėsi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jei kreipėsi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti. Prašymai turi būti pasirašyti. Turi būti pridėta informacija ir dokumentai, reikalingi administracinės procedūros sprendimui priimti.

Skunduose turi būti nurodoma, kokiais darbuotojų veiksmais, neveikimu ar priimtais administraciniais sprendimais galimai padarytas asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimas.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (paraišką nagrinėjantis tarnautojas) Skundui nagrinėti reikalinga informacija, kurią turi VRC prie KAM. Jei skunde pateikta nepakankamai informacijos sprendimui priimti, tai paslaugos teikėjas turi teisę kreiptis į pareiškėją dėl papildomos informacijos ir dokumentų, jei jų negali gauti iš kitų valstybės įstaigų.
8. Administracinės paslaugos teikėjas VRC prie KAM.
9. Administracinės paslaugos vadovas VRC prie KAM direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė procedūra pradedama per 3 darbo dienas nuo asmenų skundo gavimo dienos.

Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Jeigu dėl objektyvių priežasčių per nustatytą sprendimui priimti terminą administracinė procedūra negali būti baigta, VRC prie KAM gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip iki 10 darbo dienų.

Priėmus administracinės procedūros sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, asmeniui, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra, raštu pranešama apie sprendimą.

Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą turi buti pranešama raštu, nurodant pratęsimo priežastis ir terminą, iki kada asmeniui bus pateiktas sprendimas.

11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Raštiški prašymai gali būti pateikiami laisva forma, pateikiant 6 punkte nurodytą informaciją.
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Informacija apie VRC prie KAM teikiamas administracines paslaugas pateikiama įstaigos interneto svetainėje www.vrc.lt.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Asmens skundas negali būti pavestas nagrinėti tam darbuotojui, kurio veiksmai yra skundžiami.

Skundas nenagrinėjamas, jeigu tuo pačiu klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą arba VRC prie KAM jau yra priėmęs administracinės procedūros sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, į kuriuos atsižvelgus, būtų galima ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą.

Skundai, kuriuose nenurodytas asmens vardas ir pavardė ar pavadinimas, adresas, nepatvirtinti parašu nenagrinėjami. Jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, dėl skundo tuo pačiu klausimu pradėtas ikiteisminis tyrimas ar skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol ikiteisminio nagrinėjimo institucija priims sprendimą arba teismas išnagrinės skundą. Apie tai asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.

Asmuo turi teisę apskųsti VRC prie KAM priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Šis aprašymas registruojamas dokumentų registre 10K ir saugomas byloje indeksu 1.10.