Pradžia » Paslaugos » Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos » Kriptografinės priemonės patvirtinimo pažymos išdavimas

Kriptografinės priemonės patvirtinimo pažymos išdavimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas -
2. Administracinės paslaugos versija Pirma versija.
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Kriptografinės priemonės patvirtinimo pažymos išdavimas.
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įvertina kriptografinių priemonių atitikimą nustatytiems teisės aktų reikalavimams, tvirtina kriptografines priemones, išduoda pažymą, patvirtinančią, kad kriptografinė priemonė tinkama įslaptintos elektroninės informacijos apsaugai, įtraukia kriptografinę priemonę į Leistinų naudoti Lietuvos Respublikoje kriptografinių priemonių sąrašą.

Prašymas gauti Kriptografinės priemonės patvirtinimo pažymą kartu su būtinais dokumentais gali būti pateiktas administracinės paslaugos gavėjui (toliau – pareiškėjas) tiesiogiai atvykus į Vyriausybinių ryšių centrą prie Krašto apsaugos ministeriją (toliau – VRC prie KAM, arba įstaiga) arba per pasiuntinį.

Kai su prašymu Kriptografinės priemonės patvirtinimo pažymai išduoti ar kartu su ja pateikiama įslaptinta informacija, privaloma laikytis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme įslaptintos informacijai gabenti nustatytų reikalavimų.

Derinimas ir konsultavimas administracinės paslaugos suteikimo klausimais gali būti vykdomas tel. 8 706 62 700 arba el. paštu

Atsakymas į prašymą pateikiamas pareiškėjui tiesiogiai atvykus jo atsiimti arba per pasiuntinį prašyme nurodytu adresu.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

• Kriptografinės apsaugos priemonių tinkamumo įslaptintos elektroninės informacijos apsaugai vertinimo taisyklės, patvirtintos Vyriausybinių ryšių centro prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-24 (toliau – Taisyklės).

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1545 „Dėl Nacionalinės komunikacijų apsaugos, Saugumo priežiūros, Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybų ir institucijų, užtikrinančių apsaugą nuo elektromagnetinės spinduliuotės, funkcijų atlikimo“ 1.2.2 papunktis.

• Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Jei pareiškėjas siekia įvertinti Europos Sąjungos (toliau – ES), Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (toliau – NATO) arba ES ar NATO įgaliotųjų institucijų pripažintų tinkamomis įslaptintos informacijos apsaugai kriptografines priemones, jis turi pateikti:

6.1.1. nustatytos formos prašymą;

6.1.2. kriptografinės priemonės vertinimą atlikusios ES, NATO, arba ES ar NATO šalies įgaliotosios institucijos išduotą kriptografinės priemonės tinkamumą įslaptintos informacijos apsaugai patvirtinantį sertifikatą arba jo patvirtintą kopiją;

6.1.3. kriptografinės priemonės vertinimą atlikusios ES, NATO arba ES ar NATO šalies įgaliotosios institucijos išduotą kriptografinės priemonės vertinimo ataskaitą arba jos patvirtintą kopiją;

6.1.4. jei reikia, įgaliotos institucijos išduotą kriptografinės priemonės TEMPEST matavimų sertifikatą arba jo patvirtintą kopiją;

6.1.5. per VRC prie KAM nurodytą terminą – kitus teikiamo tvirtinti metodo ir (ar) produkto atitiktį įrodančius duomenis ir (ar) dokumentus, jei VRC prie KAM to pareikalauja.

6.2. Jei pareiškėjas siekia įvertinti ES, NATO arba ES ar NATO įgaliotųjų institucijų nepripažintų tinkamomis įslaptintos informacijos apsaugai kriptografines priemones, jis turi pateikti:

6.2.1. nustatytos formos prašymą;

6.2.2. nustatyta tvarka išduotą kriptografinėje priemonėje naudojamo kriptografinio metodo ir (ar) produkto patvirtinimo pažymą;

6.2.3. jei, vadovaujantis VRC prie KAM parengtu Įslaptintos elektroninės informacijos kriptografinės apsaugos priemonių naudojimo ir vertinimo kriterijų aprašu, tokia kriptografinė priemonė gali būti vertinama dėl tinkamumo įslaptintos informacijos apsauga:

• dokumentacija, nurodyta JAV Nacionalinio standartų ir technologijų instituto standarto FIPS PUB 140-2 „Saugos reikalavimai kriptografiniams moduliams“ (angl. Federal Information Processing Standards Publication 140 „Security Requirements for Cryptographic Modules“, toliau – standartas) A priede, jei kriptografinis metodas ir (ar) produktas buvo sertifikuotas dėl atitikties standarto reikalavimams;

• kriptografinės priemonės tyrimų dėl atitikties standartui rezultatus;

6.2.4. kriptografinę priemonę tyrimui;

6.2.5. jei VRC prie KAM to pareikalauja, per jo nurodytą terminą turi būti pateikti kiti teikiamos vertinti kriptografinės priemonės atitiktį įrodantys duomenys ir (ar) dokumentai.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (paraišką nagrinėjantis tarnautojas) Pasinaudojama Kriptografinės priemonės patvirtinimo pažymos išdavimo paslaugos teikimo aprašymo (toliau – Aprašymas) 6 punkte nurodyta informacija ir privalomaisiais dokumentais bei kita informacija ir dokumentais, kuriais VRC prie KAM turi teisę disponuoti.
8. Administracinės paslaugos teikėjas

Komunikacijų apsaugos skyrius (el.paštas nspt[a]vrc.lt, tel. 8 706 62 700)

9. Administracinės paslaugos vadovas VRC prie KAM direktorius arba jo įgaliotas asmuo
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama:

• vertinant 6.1 papunktyje nurodytas kriptografines priemones – per 20 darbo dienų nuo visų 6.1 papunktyje nurodytų dokumentų pateikimo;

• vertinant 6.2 papunktyje nurodytas kriptografines priemones – per 9 mėnesius nuo 6.2 papunktyje nurodytų dokumentų ir kriptografinės priemonės pateikimo. VRC prie KAM direktorius turi teisę paslaugos suteikimo laiką pratęsti iki 3 mėnesių, jei, norint įvertinti kriptografinę priemonę, kreipiamasi į ekspertus dėl techninės ekspertizės atlikimo, gamintojo prašoma pateikti papildomą informaciją, taikomos kitos organizacinės priemonės. Apie sprendimą pratęsti Paraiškos nagrinėjimo laiką Pareiškėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.

11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma pateikta Taisyklių 1 priede.
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Informacija apie VRC prie KAM teikiamas administracines paslaugas pateikiama įstaigos interneto svetainėje www.vrc.lt. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ skelbiamas Leistinų naudoti Lietuvos Respublikoje kriptografinių priemonių sąrašas.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Jeigu pareiškėjo pateikti dokumentai neatitinka Taisyklėse nustatytų reikalavimų ar pateikti dokumentai turi trūkumų, pareiškėjas per nustatytą terminą turi pašalinti nustatytus trūkumus. Jų nepašalinus, Paraišką nagrinėjantis tarnautojas privalo nutraukti Paraiškos nagrinėjimą ir nustatyta tvarka apie tai informuoti Pareiškėją.

Pareiškėjas turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas registruojamas dokumentų registre 10K ir saugomas byloje indeksu 1.10.