Pradžia » Paslaugos » Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos » Pažymų, dokumentų kopijų, išrašų, kuriais patvirtintas tam tikras juridinis faktas, išdavimas

Pažymų, dokumentų kopijų, išrašų, kuriais patvirtintas tam tikras juridinis faktas, išdavimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas -
2. Administracinės paslaugos versija Pirma versija.
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymų, dokumentų kopijų, išrašų (toliau – Pažyma), kuriais patvirtintas tam tikras juridinis faktas, išdavimas.
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pažymų išdavimas Vyriausybinių ryšių centre prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – VRC prie KAM, arba įstaiga) atliekamas taikant vieno langelio principą, kurio koordinavimą atlieka Administracijos skyrius.

Asmuo turi teisę gauti Pažymas, kurių priėmimas ir naudojimas nėra apribotas įstatymų.

Kai su Pažyma pateikiama įslaptinta informacija, privaloma laikytis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme įslaptintai informacijai gabenti nustatytų reikalavimų. Jeigu VRC prie KAM neturi įgaliojimų pateikti Pažymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda prašymą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui tuo pačiu būdu, kaip buvo gautas prašymas.

Asmenų prašymai išduoti pažymą gali būti pateikiami:

1. raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į VRC prie KAM, atsiuntus paštu (adresu Gedimino pr. 40, 01110 Vilnius) arba per pasiuntinį), elektroniniu būdu (įstaigos elektroninio pašto adresu vrc[a]vrc.lt). Prašymai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

2. bendruoju įstaigos telefonu Nr. 8 706 63 014. Žodiniai prašymai gali būti pateikiami tais atvejais, kai asmuo pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant teisės aktų nustatytos tvarkos.

Už asmenų aptarnavimo koordinavimą atsakingas Administracijos skyrius, kuris pateikia arba nurodo besikreipiančiam asmeniui kitą instituciją, kuri teisės aktų nustatyta tvarka gali išduoti asmeniui prašomą Pažymą.

Priėmus raštu pateiktą prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu, per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje asmens nurodytu adresu išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas. Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba. Į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai, vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais, prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.

Raštu išduodami dokumentai asmeniui siunčiami registruota pašto siunta arba įteikiami asmeniui, jam atvykus į VRC prie KAM, adresu Gedimino pr. 40, 01110 Vilnius.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų įstatymas.

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Raštu pateikti prašymai turi būti pasirašyti pareiškėjo arba jo atstovo, nurodytas asmens vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu asmuo yra fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jei asmuo yra juridinis asmuo), kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir tai, kokią informaciją ar dokumentą asmuo pageidauja gauti.

Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Jei prašymą pateikti informaciją apie jį asmuo siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktu nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Informacija apie asmenį jo atstovui gali būti pateikiama, kai atstovas pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtina asmens tapatybę.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (paraišką nagrinėjantis tarnautojas) Pažymos, kurių rengėjas yra VRC prie KAM arba kurios yra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių institucijų informacinėse sistemose ir kuriomis įstaiga turi teisę disponuoti.
8. Administracinės paslaugos teikėjas VRC prie KAM.
9. Administracinės paslaugos vadovas VRC prie KAM direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Įstaiga, nustačiusi, kad prašyme nepakanka informacijos arba pateikta informacija yra netiksli, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos kreipiasi į asmenį, kad šis patikslintų prašymą.

Administracinė paslauga asmeniui suteikiama per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos. Jeigu prašoma daug ir (ar) sudėtingos informacijos, VRC prie KAM direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti asmeniui, nurodydamas pratęsimo priežastis.

11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pateikta VRC prie KAM interneto svetainės skyriaus „Paslaugos“ srityje „Prašymai“.

Raštiški prašymai turi atitikti Administracinės paslaugos „Pažymų, dokumentų kopijų, išrašų, kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis faktas, išdavimas“ aprašymo (toliau – Aprašymas) 6 punkte nurodytus reikalavimus.

13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie VRC prie KAM teikiamas administracines paslaugas pateikiama įstaigos interneto svetainėje www.vrc.lt.

Prašymus galima pateikti VRC prie KAM elektroninio pašto adresu vrc[a]vrc.lt užpildžius prašymo formą, pateiktą įstaigos interneto svetainės www.vrc.lt skyriaus „Paslaugos“ srityje „Prašymai“.

14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Prašymas, pateiktas nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų, gali būti netenkinamas. Tokiu atveju asmeniui išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodoma atsisakymo priežastis.

Asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, jeigu nesutinka su atsakymu į jo prašymą arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas jam neišsiųstas.

15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas registruojamas dokumentų registre 10K ir saugomas byloje indeksu 1.10.