Pradžia » Paslaugos » Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos » Asmenų konsultavimas VRC prie KAM kompetencijos klausimais ar įstatymų nustatytos informacijos teikimas asmenims

Asmenų konsultavimas VRC prie KAM kompetencijos klausimais ar įstatymų nustatytos informacijos teikimas asmenims

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas -
2. Administracinės paslaugos versija Pirma versija.
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Asmenų konsultavimas Vyriausybinių ryšių centro prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – VRC prie KAM, arba įstaiga) kompetencijos klausimais ar įstatymų nustatytos informacijos teikimas asmenims (toliau – prašymai).
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Administracinių paslaugų koordinavimą atlieka Administracijos skyrius.

Jeigu VRC prie KAM neturi įgaliojimų pateikti atsakymo į prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda prašymą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui tuo pačiu būdu, kaip buvo gautas prašymas.

Prašymai gali būti pateikiami:

1. žodžiu bendruoju įstaigos telefonu 8 706 63 014 ir kitais, atsižvelgus į veiklos sritį, įstaigos telefonais, nurodytais VRC prie KAM svetainės skyriaus „Struktūra ir kontaktai“ srityje „Bendri kontaktai“.

Už asmenų aptarnavimo koordinavimą atsakingas Administracijos skyrius, kuris pateikia prašomą informaciją arba nurodo kitą valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojas), į kurį asmuo turėtų kreiptis jam rūpimu klausimu. Priimami tik tokie žodiniai prašymai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitu asmenų ar institucijos interesų. Prireikus, jeigu asmuo yra atvykęs į VRC prie KAM, sudaroma galimybė pateikti prašymą raštu;

2. raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į VRC prie KAM, atsiuntus paštu (adresu Gedimino pr. 40, 01110 Vilnius) arba per pasiuntinį), elektroniniu būdu (VRC prie KAM elektroninio pašto adresu vrc[a]vrc.lt, faksu (8 5) 212 5100 arba 8 706 63 299 arba VRC prie KAM interneto svetainės www.vrc.lt dalyje „Užduoti klausimą“ srities „Klausimai“ skyriuje „Paslaugos“ užpildžius pateiktą elektroninę formą).

VRC prie KAM, gavusi asmens prašymą elektroniniu būdu, privalo turėti galimybę identifikuoti prašymą pateikusį asmenį. Asmenų prašymai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Kai su prašymu ar pateikiant atsakymą turi būti pateikiama įslaptinta informacija, privaloma laikytis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme įslaptintai informacijai gabenti nustatytų reikalavimų.

Priėmus raštu pateiktą prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o, jeigu prašymas gautas paštu, per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje asmens nurodytu adresu išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas.

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitaip.

Atsakymą rengia pagal kompetenciją paskirtas darbuotojas, raštu teikiamą atsakymą pasirašo VRC prie KAM direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Raštu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta (jei kreipiasi fizinis asmuo), elektroninio pašto adresas (jeigu yra) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jei kreipiasi juridinis asmuo), kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir tai, kokią informaciją asmuo pageidauja gauti.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (paraišką nagrinėjantis tarnautojas) Atsakymui parengti pasinaudojama informacija ir dokumentais, kuriuos turi VRC prie KAM arba kuri yra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių institucijų informacinėse sistemose ir kuriais įstaiga turi teisę disponuoti.
8. Administracinės paslaugos teikėjas VRC prie KAM.
9. Administracinės paslaugos vadovas VRC prie KAM direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

VRC prie KAM, nustatęs, kad prašyme nepakanka informacijos arba pateikta informacija yra netiksli, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos kreipiasi į asmenį, kad šis patikslintų prašymą.

Administracinė paslauga asmeniui suteikiama per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos. Jeigu prašoma daug ir (ar) sudėtingos informacijos, VRC prie KAM direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti asmeniui, nurodydamas pratęsimo priežastis.

Konsultuojant asmenį bendruoju telefonu, atsakymas pateikiamas nedelsiant arba asmuo nukreipiamas VRC prie KAM darbuotojui pagal kompetenciją.

Asmenų prašymai nagrinėjami pagal Administracinių paslaugų „Asmenų konsultavimas Vyriausybinių ryšių centro prie Krašto apsaugos ministerijos kompetencijos klausimais ir įstatymų nustatytos informacijos teikimas asmenims“ teikimo aprašymo (toliau – Aprašymas) priede nurodytą veiksmų sekos schemą.

11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pateikta VRC prie KAM interneto svetainės skyriaus „Paslaugos“ srityje „Prašymai”.

Asmuo prašyme turi pateikti Aprašymo 6 punkte nurodytą informaciją.

13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie VRC prie KAM teikiamas administracines paslaugas pateikiama įstaigos interneto svetainėje www.vrc.lt.

Prašymus galima pateikti VRC prie KAM elektroninio pašto adresu vrc[a]vrc.lt arba faksu (8 5) 212 5100 ar 8 706 63 299 atsiunčiant užpildytą 12 punkte nurodytą prašymo formą arba užpildžius elektroninę formą, pateiktą įstaigos interneto svetainės www.vrc.lt dalyje „Užduoti klausimą“ srities „Klausimai“ skyriuje „Paslaugos“.

14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Prašymas, pateiktas nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų, gali būti netenkinamas. Tokiu atveju asmeniui išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodoma atsisakymo priežastis.

Asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka, jeigu nesutinka su atsakymu į jo prašymą arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas jam neišsiųstas.

15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas registruojamas dokumentų registre 10K ir saugomas byloje indeksu 1.10.