Pradžia » Paslaugos » Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos » Leidimo automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją ADA sistemoje ar tinkle išdavimas

Leidimo automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją ADA sistemoje ar tinkle išdavimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas -
2. Administracinės paslaugos versija Pirma versija
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją automatizuoto duomenų apdorojimo (toliau – ADA) sistemoje ar tinkle išdavimas.
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Administracinė paslauga skirta paslapčių subjektams, jų rangovams (subrangovams) (toliau – Pareiškėjas), siekiantiems gauti leidimą automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją ADA sistemoje ar tinkle (toliau – Leidimas).

Paraiška Leidimui gauti kartu su būtinais dokumentais (toliau – Paraiška) gali būti pateikta tiesiogiai atvykus į instituciją, siunčiant paštu arba per pasiuntinį.

Kai su Paraiška ar Leidimu pateikiama įslaptinta informacija, privaloma laikytis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme įslaptintai informacijai gabenti nustatytų reikalavimų.

Atsakymas į Paraišką pateikiamas Pareiškėjui tiesiogiai atvykus jo atsiimti, siunčiant paštu arba per pasiuntinį Paraiškoje nurodytu adresu.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 12 straipsnio 1 dalis, 35 straipsnio 5 dalis, 40 straipsnio 3 dalis, 44 straipsnio 4 punktas.

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1545 „Dėl Nacionalinės komunikacijų apsaugos, Saugumo priežiūros, Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybų ir institucijų, užtikrinančių apsaugą nuo elektromagnetinės spinduliuotės, funkcijų atlikimo“ 1.2.4 papunktis.

• Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

• Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais perduodama įslaptinta informacija, steigimo ir įteisinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 759 „Dėl Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais perduodama įslaptinta informacija, steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo“, 21, 22, 28, 35 punktai.

• Dokumentų, reikalingų leidimui automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išduoti, rengimo ir leidimų automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išdavimo taisyklės, patvirtintos Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 5V-138 „Dėl Bendrųjų (visiems vienodų) žinybinių saugumo priežiūros tarnybų steigimo ir veiklos taisyklių, Dokumentų, reikalingų leidimui automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išduoti, rengimo ir leidimų automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išdavimo taisyklių ir Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose bus saugoma, apdorojama ar kuriais bus perduodama įslaptinta informacija, saugumo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiama rašytinė Paraiška, kuri turi būti pasirašyta, nurodytas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, pateiktas tapatybę liudijantis dokumentas ar jo kopija, leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar jo kopija (jeigu kreipiasi fizinis asmuo). Jei dėl leidimo kreipiasi fizinio asmens atstovas, turi būti pateiktas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo tapatybę liudijantis dokumentas, atstovo ir atstovaujamojo asmenų leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar jų kopijos.

Siekiant gauti Leidimą, su Paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:

1) teisės aktų nustatyta tvarka suderintų ir ADA sistemos ar tinklo valdytojo įsakymu patvirtintų ADA sistemos ar tinklo nuostatų kopija;

2) ADA sistemos ar tinklo valdytojo įsakymu patvirtinti ADA sistemos ar tinklo Specifinių saugumo reikalavimų aprašas, Saugumo valdymo procedūrų aprašas, Rizikos analizė, Saugumo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimo ataskaita;

3) įgaliotų institucijų išduotų pažymų dėl patalpų, kuriose sumontuoti ADA sistemos ar tinklo elementai, tinkamumo dirbti su įslaptinta informacija kopijos;

4) įsakymų dėl ADA sistemos ar tinklo elementų sumontavimo patalpų priskyrimo fizinio saugumo klasės zonai kopijos;

5) įsakymų dėl atsakingų asmenų (ADA sistemos ar tinklo saugos įgaliotinio, administratoriaus, kriptografinių priemonių administratoriaus ir jų pavaduotojų, naudotojų) paskyrimo kopijos;

6) atsakingų asmenų (ADA sistemos ar tinklo saugos įgaliotinio, administratoriaus, kriptografinių priemonių administratoriaus ir jų pavaduotojų, naudotojų) leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopijos;

7) ADA sistemos ar tinklo elementų sumontavimo patalpų TEMPEST matavimų išvadų ir (arba) protokolų kopijos (jei siekiama gauti leidimą ADA sistemoje ar tinkle automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žymomis KONFIDENCIALIAI ir aukštesnėmis);

8) ADA sistemos ar tinklo techninės įrangos TEMPEST sertifikatai (jei siekiama gauti leidimą ADA sistemoje ar tinkle automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žymomis KONFIDENCIALIAI ir aukštesnėmis);

9) įmonės patikimumo pažymėjimo kopija (jei ADA sistemos ar tinklo valdytojas yra paslapčių subjekto rangovas (subrangovas);

10) ADA sistemos ar tinklo valdytojo teisės aktų, į kuriuos ADA sistemos ar tinklo Specifinių saugumo reikalavimų apraše, Saugumo valdymo procedūrų apraše, Rizikos analizėje yra pateiktos nuorodos, kopijos;

11) kiti Saugumo priežiūros tarnybos nurodyti dokumentai ir (arba) teisės aktų kopijos.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (paraišką nagrinėjantis tarnautojas) Pasinaudojama Leidimo automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją automatizuoto duomenų apdorojimo sistemoje ar tinkle išdavimo paslaugos teikimo aprašymo (toliau – Aprašymas) 6 punkte nurodyta informacija ir privalomaisiais dokumentais bei kita informacija ir dokumentais, kuriais Vyriausybinių ryšių centras prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – VRC prie KAM, arba įstaiga) turi teisę disponuoti.
8. Administracinės paslaugos teikėjas

Saugumo priežiūros skyrius (el.paštas spt[a]vrc.lt, tel. 8 706 63 026).

9. Administracinės paslaugos vadovas VRC prie KAM direktorius ar jo įgaliotas asmuo
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Administracinė paslauga suteikiama per 3 mėnesius nuo tinkamai surašytos Paraiškos ir Aprašymo 6 punkte nurodytų privalomųjų dokumentų gavimo dienos. VRC prie KAM direktorius turi teisę sprendimo priėmimo laiką pratęsti iki 30 dienų, kai Paraiškai nagrinėti sudaroma komisija, kviečiami ekspertai, taikomos kitos organizacinės priemonės. Apie sprendimą pratęsti Paraiškos nagrinėjimo laiką Pareiškėjas informuojamas raštu Paraiškoje nurodytu adresu per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Pateikiama laisva forma surašyta Paraiška. Paraiškoje turi būti pateikta Aprašymo 6 punkte nurodyta informacija ir pridėti minėtame Aprašymo punkte nurodyti privalomieji dokumentai.
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie VRC prie KAM teikiamas administracines paslaugas pateikiama įstaigos interneto svetainėje www.vrc.lt.

14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

Paraišką nagrinėjantis tarnautojas turi teisę bet kurio Paraiškos nagrinėjimo etapo metu pareikalauti iš Pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus. Jei tokie dokumentai per nustatytą terminą nepateikiami, Paraišką nagrinėjantis tarnautojas privalo nutraukti Paraiškos nagrinėjimą ir nustatyta tvarka apie tai informuoti Pareiškėją.

Pareiškėjas turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas registruojamas dokumentų registre 10K ir saugomas byloje indeksu 1.10.